F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Czym są F-gazy? Jakie obowiązki mają operatorzy ww. urządzeń i systemów? Gdzie są one zapisane?
W celu dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa unijnego, 15 maja 2015 r. uchwalona została Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881).
Ustawa wprowadziła szereg obowiązków dla podmiotów gospodarczych wykorzystujących pośrednio (m.in. poprzez użytkowanie urządzeń chłodniczych) lub bezpośrednio substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane (gazy cieplarniane zawierające fluor – wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), bądź też mieszaniny tych substancji – dalej nazywane F-gazami). F-gazy są powszechnie wykorzystywane jako czynniki chłodnicze.

Zgodnie z zapisami ustawy, operator urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest sprawować rzeczywistą kontrolę nad ich technicznym działaniem. Polega to m.in. na pełnym do nich dostępie, umożliwiającym codzienną kontrolą ich funkcjonowania oraz sprawowanie pełnego nad nimi nadzoru.
Nowością wprowadzoną w ustawie jest konieczność posiadania certyfikatu dla personelu zajmującego się kontrolą szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i związanych
z systemem ochrony przeciwpożarowej, ich instalacją, konserwacją lub serwisowaniem, a także odzyskiem F-gazów. Oddzielne certyfikaty muszą posiadać także przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających F-gazy. Certyfikaty te potwierdzają spełnienie wymagań określonych w ustawie.

Przedsiębiorcy mają ponadto obowiązek prowadzenia rejestru ilości i rodzaju dodawanych substancji kontrolowanych i F-gazów, ilości substancji odzyskanych podczas konserwacji, serwisowania
oraz ostatecznego usunięcia urządzenia lub systemu. Dokumentację tę sporządza się w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej. Poza tym do 31 marca każdego roku mają obowiązek wysyłania sprawozdań do „wyspecjalizowanej jednostki”, którą jest Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie. Zakres informacji gromadzonych
i przekazywanych w ww. dokumentach określony jest szczegółowo w omawianej ustawie.
Czym grozi niedotrzymanie tych obowiązków?

Niezastosowanie się do zapisów ustawy grozi otrzymaniem administracyjnej kary pieniężnej.
W zależności od rodzaju przewinienia kara może wynosić od 600 do nawet 30 000 zł.

Dz.U. 2015 poz. 881