Ewidencja odpadów opiera się na kartach ewidencji odpadu. Czy umiesz z nich prawidłowo korzystać?

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów określa art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j.t.) Ewidencje odpadów  prowadzi się przy użyciu zasadniczo dwóch dokumentów: karty przekazania odpadu zwanej potocznie KPO i karty ewidencji odpadu. Karta ewidencji odpadu to dokument, który należy  prowadzić odrębnie dla każdego odpadu. Inaczej mówiąc każdy kod odpadu jaki jest wytwarzany bądź przetwarzany w danym przedsiębiorstwie musi mieć swoją odrębną kartę ewidencji odpadu.   

Co dokumentuje karta ewidencji odpadu?

Karta ewidencji odpadu dokumentuje  przede wszystkim:

  • ilość wytworzonych/odebranych/przyjętych odpadów danego rodzaju 
  • sposób postępowania z tymi odpadami. 

Ustawa o odpadach dopuszcza prowadzenie kart ewidencji odpadów w systemie informatycznym, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego do poświadczenia dokumentów.

Czy wygląd karty ewidencji odpadu ma znaczenie?

Tak! Nie ma tu miejsca na dowolność. Istnieje urzędowy wzór karty ewidencji odpadu.Wzór ten publikujemy poniżej. Można go również znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska 

Uwaga: dla komunalnych osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosuje się osobne karty ewidencji odpadów

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 18 września 2012 r.

Podstawa prawna:

KARTA EWIDENCJI ODPADU1)

Nr karty Rok kalendarzowy
Kod odpadu2)
Rodzaj odpadu2)
Procentowa zawartość PCB w odpadzie3)
Posiadacz odpadów4)

Adres posiadacza odpadów5)

Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Miejsce prowadzenia działalności6)

Województwo Gmina Miejscowość Telefon służbowy Faks służbowy
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
Działalność w zakresie:7)

W

Π

Zb

Π

Od

Π

Un

Π

Ok

Π

Miesiąc

Masa wytworzonych odpadów [Mg]8,9)

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]8,10,11)

Masa przyjętych odpadów

[Mg]8)

Nr karty przekazania odpadu12)

Gospodarowanie odpadami

We własnym zakresie

Odpady przekazane

Imię i nazwisko osoby sporządzającej

Masa

[Mg]8,13)

Metoda odzysku R14)

Metoda unieszkodliwiania D15)

Masa

[Mg]8)

Nr karty przekazania odpadu16)