Czy dotyczy Ciebie ewidencja w zakresie korzystania ze środowiska wodnego?

Jeśli prowadzisz instalację i korzystasz ze środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej powinieneś prowadzić i aktualizować co pół roku ewidencję w tym zakresie.

Obowiązki w zakresie pomiarów dotyczących wody określa art. 287 ustawy prawo ochrony środowiska (POŚ). Ewidencja powinna zawierać:

– informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;

– informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

– informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki;

– informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Art. 46 ustawy prawo wodne, określa:

– zakłady pobierające wodę oraz przeznaczające ścieki do rolniczego wykorzystania obowiązane są prowadzić pomiary ich ilości i jakości;

– zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi mogą zostać obowiązane do prowadzenia pomiarów jakości:

* wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków;

* wód podziemnych;

– zakłady pobierające wodę w ilości większej niż 100 m3 na dobę są obowiązane do dokonywania systematycznego pomiaru ilości pobieranej wody.

Minister właściwy do spraw środowiska na podstawie art. 148 i 149 ustawy POŚ wydał odpowiednie rozporządzenia w odniesieniu do proponowanych procedur monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody;

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

Aktualizowana co pół roku ewidencja powinna zostać przekazana wraz z naliczonymi opłatami w formie wykazu do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwych ze względu na miejsce prowadzonej działalności.

Formę, zawartość, układ oraz wymagane techniki przedkładania wykazu określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy ewidencjonować i przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.


Podstawa prawna: