Co to jest emisja?

Emisja – to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancji (np. zanieczyszczenia stałe, ciekłe lub gazowe),

b) energii (np. ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne).

Substancje to pierwiastki chemiczne i ich związki, roztwory lub mieszaniny występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. Substancje niebezpieczne ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą powodować, w razie nieprawidłowego postępowania z nimi, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Hałas to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz. Wibracje to wstrząsy danego ciała o niskiej amplitudzie i częstotliwości kilkunastu – kilkudziesięciu Hz. Pola elektromagnetyczne określono jako pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.

Rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach określono jako wielkość emisji.

Podstawa prawna: