EMAS – SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU

Sprawdź czym jest certyfikat EMAS!

EMAS, czyli z ang. Eco-Managment and Audit Scheme, to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który regulowany jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. W Polsce dodatkowo EMAS jest regulowane ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U.2011.178.1060).

Według tej ustawy krajowy system EMAS tworzą:

 • Minister Środowiska,

 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

 • Polskie Centrum Akredytacji (jako organ akredytujący).

Program ten polega na dobrowolnym poddaniu ocenie swojej organizacji (przedsiębiorstwa, instytucje itp.) pod względem wpływu na środowisko, prowadzącej do nieustannego doskonalenia swojej działalności prośrodowiskowej. System EMAS obecnie jest najbardziej wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego ze względu na przeprowadzanie audytów przez niezależnych weryfikatorów zewnętrznych oraz konieczność okresowego odnawiania rejestracji. Wymagania systemowe programu EMAS pokrywają się z normami ISO 14001, oraz rozszerzone są o dodatkowe cztery elementy:

 • wykazywanie ciągłej poprawy działalności prośrodowiskowej organizacji,

 • wykazywanie pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska obowiązującymi organizację,

 • informowanie opinii publicznej i zainteresowanych stron o wpływie na środowisko organizacji, jej produktów i usług oraz o działaniach podejmowanych przez nią w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań środowiskowych,

 • włączenie pracowników w proces poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji.

Przez organizacje rozumie się wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, naukowe, szkoły oraz różne urzędy.

Wprowadzenie takiego systemu ma za zadanie promować postawy i zasady proekologiczne. Ponadto podmioty posiadające certyfikat EMAS dobrowolnie zobowiązują się do ochrony środowiska, często nawet poza ramami przepisów prawa. Prowadzi to do efektywnej działalności gospodarczej, zapewniającej jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko poprzez samoocenę oraz samokontrolę.

We wprowadzaniu wymagań EMAS muszą uczestniczyć wszystkie jednostki organizacji, zarówno pracownicy jak i kierownictwo. Warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu jest sprawne działanie systemu zarządzania środowiskowego, którego wymogi określone są w normie ISO 14001, jednakże system EMAS:

 • kładzie większy nacisk na zagadnienia identyfikacji i klasyfikacji aspektów środowiskowych,

 • rozszerza zakres audytu,

 • obowiązkowo nakazuje wprowadzenie efektywnej komunikacji ze społecznością lokalną, a przede wszystkim społecznością w najbliższym otoczeniu organizacji.

Każdy element działania organizacji musi spełniać normy systemu EMAS, ponadto organizacja jest zobowiązana do ciągłej, systematycznej poprawy efektów działalności prośrodowiskowej.

Okresowe odnawianie rejestracji ma sprawdzać faktyczne funkcjonowanie systemu oraz czy plany zadań są systematycznie przygotowywane, realizowane, weryfikowane i uzupełniane.

Zewnętrzny, bezstronny i niezależny weryfikator zapewnia wiarygodność i rzetelność danej organizacji pod względem dotrzymania wszystkich elementów systemu EMAS. Dodatkowo, wymóg przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz nadzór nad rzetelnością i zgodnością ze stanem faktycznym cyklicznie sprawdzane jest przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Korzyści z faktu zarejestrowania w systemie EMAS przybierają m.in. takie formy jak:

 • zwolnienie z obowiązku posiadania niektórych pozwoleń,
 • przedłużenie ważności niektórych pozwoleń,
 • wsparcie finansowe,
 • ograniczenie zużycia wody, surowców i energii,
 • zielone zamówienia publiczne,
 • wzrost efektywności działalności,
 • logo EMAS jako narzędzie marketingowe,
 • lepsze relacje z klientami,
 • wzrost zaangażowania pracowników.
 • Źródło: www.mos.gov.pl