Dodatkowe odpady dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji!!!

Dnia 6 marca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2015.314).

Rozporządzenie to rozszerza dotychczasową listę odpadów, wymienioną w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadówilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1974), o kilka pozycji.

Na tej liście znalazły się dodatkowo następujące kody i rodzaje odpadów oraz ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadu [Mg]/rok]
1. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
16 02 13
0,005
2. 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w
16 02 15
0,005
3. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 0,005
4. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 0,005

Podstawa prawna: