Jak inwestować na obszarach Natura 2000?

Planowane przedsięwzięcie będzie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli:

– może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000,

– nie jest związane bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z ochrony tego obszaru.

Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadzana jest dla:

– decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;

– koncesji, innych niż wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 4 – wydawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

– pozwolenia wodnoprawnego, innego niż wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 – wydawane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;

– zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

– pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich – wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

1. Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

2. Jeżeli organ uzna, że przedsięwzięcie może oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedstawienia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska:

– wniosku o wydanie decyzji;

– karty informacyjnej przedsięwzięcia;

– poświadczonej przez właściwy organ mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać;

– w przypadku koncesji lub decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – mapę sytuacyjno-wysokościową w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic przedsięwzięcia i obszaru, na który będzie oddziaływać;

– wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, że przedsięwzięcie:

a) nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

RDOŚ w drodze postanowienia stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (14 dni);

b) może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

RDOŚ w drodze postanowienia ustala obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, nakładając obowiązek przedłożenia raportu (14 dni) – istnieje możliwość zażalenia.

4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje organowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i występuje o zapewnienie udziału społeczeństwa przez ten organ.

5. Organ przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zgłoszone przez społeczeństwo wnioski i uwagi oraz protokół z rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona.

6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje wnioski i uwagi i przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000:

a) odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli:

– z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar;

– nie zachodzą przesłanki określone w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.

Organ właściwy do wydania decyzji odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

b) wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli (45 dni):

– z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar;

– przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar i jednocześnie zachodzą przesłanki określone w art. 34 ustawy o ochronie przyrody.

Właściwy organ wydaje decyzję, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w postanowieniu, w której może nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące:

* ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko;

* przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia;

* wykonanie kompensacji przyrodniczej;

* zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Podstawa prawna: