Jakie przedsięwzięcia mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

Przedsięwzięcia, których dotyczy powyższa procedura określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wówczas, przedsiębiorca składa wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta:

– wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ),

– załącza raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w ustawie, oraz

– pozostałe wymagane ustawowo załączniki.

Następnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta:

– przeprowadza postępowanie z udziałem społeczeństwa (21 dni),

Konsultacje społeczne polegają na możliwości składania, przez każdego zainteresowanego realizacją danego przedsięwzięcia, uwag do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych oraz do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – wyłożonych do wglądu na okres 21 dni.

– występuje do: regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzgodnienie (30 dni) oraz do właściwego inspektora sanitarnego o opinię (30 dni).

W trakcie trwania postępowania inwestor może zostać wezwany do uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli inwestor nie dopełnił postanowień zakresu raportu. Termin na uzupełnienie wyznacza organ. Jeżeli przedsiębiorca nie przedłoży uzupełnienia, zostanie ponownie wezwany z żądaniem do przedłożenia uzupełnienia. Jeżeli inwestor będzie uporczywie uchylał się od przedłożenia uzupełnienia, organ ma prawo nawet do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po złożeniu ewentualnych uzupełnień do raportu oddziaływania przedsięwzięcia wójt, burmistrz lub prezydent miasta analizuje zabrany materiał i wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Podaje tą informację do publicznej wiadomości oraz o możliwościach zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

– rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

– warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;

– wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym;

– w miarę potrzeby: wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych oraz w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Załącznikiem do przedmiotowej decyzji, stanowiącym jej integralną część, jest charakterystyka przedsięwzięcia. W drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą być nałożone na inwestora obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, a także przedstawienia analizy porealizacyjnej.

 


Podstawa prawna: