Czego nie można palić w piecu?

Zdarza się, że gospodarze domów palą śmieci w piecach i kotłach do ogrzewania swojego mieszkania. Spalanie odpadów przyczynia się do emisji trujących gazów i pyłów. Powstające zanieczyszczenia negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi. Szkodliwość tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co umożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Czego nie wolno palić?

Bezwzględny zakaz palenia obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Co można spalać?

Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metodach odzysku, dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:

Odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej:  odpadowa masa roślinna;

Odpady z przetwórstwa drewna produkcji odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych;

– Opakowania – opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna;

Odpady budowlane – drewno z budów i remontów o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi;

Odpady z sortowania odpadów – papier i tektura oraz niezanieczyszczone drewno;

Odpady z gospodarstw domowych – papier i tektura, niezanieczyszczone drewno;

Odpady z targowisk – kartony.

Jakie kary nam grożą?

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.

Podstawa prawna: