Kiedy urząd może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie z zakresu ochrony środowiska, a więc również pozwolenie na wytwarzanie odpadów podlega cofnięciu lub ograniczeniu, jeżeli prowadzona działalność negatywnie oddziałuje na środowisko. O cofnięciu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia. Nie ma tu żadnego automatyzmu – każda spawa jest rozpatrywana indywidualnie, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności.

Jakie mogą być przesłanki cofnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli:

1) eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia, innych przepisów ustawy lub ustawy o odpadach;

2) przepisy dotyczące ochrony środowiska zmieniły się w stopniu uniemożliwiającym emisję na warunkach określonych w pozwoleniu;

3) instalacja jest objęta postępowaniem kompensacyjnym, o którym mowa w art. 227 – 229 ustawy POŚ;

Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone za odszkodowaniem, jeżeli:

1) przemawiają za tym względy ochrony środowiska lub

2) korzystanie z pozwolenia stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

W decyzji o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia określa się zakres i termin usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności.

Jeśli podmiot prowadzący działalność po cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia usunął negatywne skutki w środowisku, organ właściwy do wydania pozwolenia orzeka na wniosek prowadzącego instalację o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia.

W pozwoleniu może być ustanowione zabezpieczenie z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Zabezpieczenie może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Pamiętaj! Jeśli wytwarzasz odpady to prawie zawsze (są nieliczne zwolnienia) jesteś zobowiązany uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, względnie złożyć informację o wytwarzanych odpadach – w zależności od tego jakie odpady wytwarzasz i w jakiej ilości. Każdy przedsiębiorca, który posiada pozwolenie na odpady musi prowadzić również ewidencje odpadów.

Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny aktualny na dzień 10 luty 2012 r.


Podstawa prawna: