Co zmieniło się w zakresie gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach

Przypominamy co zmieniło się w gospodarce odpadowej!

Wejście w życie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. całkowicie zmieniło wymogi co do uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców.

Wcześniej, by uregulować kwestie gospodarowania odpadami w firmach, należało złożyć informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi lub uzyskać odpowiednie decyzje:

 • decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami,

 • decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

 • zezwolenie na transport lub zbieranie odpadów,

 • zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W świetle nowej ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. nie jest już wymagane:

 • złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

 • uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami i decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

 • uzyskanie pozwolenia na transport odpadów.

Przedsiębiorcy gospodarujący odpadami zostali jednak zobowiązani do uzyskania takich decyzji jak: zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 231 nowej ustawy o odpadach, informacje o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami oraz decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów o odpadach straciły ważność z dniem wejścia w życie nowej ustawy tj. 23 stycznia 2013 r.

Ważność zachowały natomiast następujące decyzje:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zachowały ważność na czas , na jaki zostały wydane,

 • zezwolenia na zbieranie odpadów – zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2015 r.,

 • zezwolenia na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (stały się zezwoleniami na przetwarzanie odpadów) – zachowały ważność na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2015 r.,

 • decyzje w zakresie gospodarowania odpadami w których zostało uwzględnione zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – zachowały ważność w tym zakresie na czas na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do 23 stycznia 2015 r.,

 • pozwolenia zintegrowane obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami – zachowały ważność na czas, na jaki zostały wydane.

W przypadku zezwolenia na transport odpadów, które zostało wydane na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o odpadach, zachowało ono ważność na czas na jaki zostało wydane, jednak nie dłużej niż do czasu upływu terminu do którego trzeba złożyć wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa (rejestr będzie utworzony najpóźniej do 3 lat od wejścia w życie nowej ustawy, a podmioty zobowiązane do wpisu, będą wtedy musiały w ciągu 6 miesięcy złożyć wniosek o wpis do rejestru).

Pomimo tego, że nowa ustawa zniosła obowiązek uzyskania zezwolenia na transport odpadów, podmioty, które transportują odpady, do czasu utworzenia rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, nadal zobowiązane są do uzyskania tego zezwolenia lub wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę.

Podstawa Prawna