Co rozumiemy przez obszar ograniczonego użytkowania?

Obszar ograniczonego użytkowania to nic innego, jak prawnie wyznaczony teren na który oddziałuje okoliczny zakład (np. uciążliwej produkcji) emitując do środowiska naturalnego zanieczyszczające: hałas, fale, smród, gazy, pyły, itp. przez co, minimalne standardy jakości środowiska na tym terenie nie mogą być dotrzymane. Oznacza to, że na takim terenie emisje, według prawa mogą być bezkarnie przekraczane ponad dopuszczalne wartości.

Art. 135 ustawy POŚ określa w jakich przypadkach trzeba utworzyć obszar ograniczonego użytkowania:

– na podstawie wniosków z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;

– na podstawie wyników analizy porealizacyjnej;

– na podstawie wniosków z przeglądu ekologicznego.

Jeżeli wynika z nich, że pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla:

oczyszczalni ścieków,

składowiska odpadów komunalnych,

kompostowni,

trasy komunikacyjnej,

lotniska,

linii i stacji elektroenergetycznej,

instalacji radiokomunikacyjnej,

instalacji radionawigacyjnej,

instalacji radiolokacyjnej.

Obszary ograniczonego użytkowania są tworzone przez:

– sejmik województwa w drodze uchwały dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

– rada powiatu w drodze uchwały dla pozostałych przedsięwzięć.

Dokumentacja stanowiąca podstawę do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania musi zawierać:

– poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej określającą granice obszaru;

– określać ograniczenia w przeznaczeniu terenu;

– określać wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposobu korzystania z terenów.

Przepisy ustawy POŚ nie przewidują określenia bardziej szczegółowych wymogów, jakie powinna spełniać dokumentacja stanowiąca podstawę do ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.


Podstawa prawna: