Dowiedz się jakie wymagania powinien spełniać prawidłowo napisany operat wodnoprawny.

Operat wodnoprawny, zgodnie z zapisami prawa wodnego, jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. O tym co to jest pozwolenie wodnoprawne oraz kiedy jest wymagane pisaliśmy wcześniej w artykule: „Pozwolenie wodnoprawne”. Teraz przedstawimy wymagania jakie spełnić musi operat wodnoprawny dołączany do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Operat wodnoprawny składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. W części opisowej, oprócz nazwy i dokładnych danych zakładu obiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, muszą znaleźć się takie informacje jak:

 • cel i zakres zamierzonego korzystania z wód,

 • rodzaj urządzenia pomiarowego oraz znaków żeglugi,

 • stan prawny nieruchomości usytuowanej w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

 • obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,

 • opis techniczny i lokalizacja urządzenia wodnego,

 • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,

 • charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym,

 • ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego,

 • wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne,

 • planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności, wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar i warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,

 • formy ochrony przyrody występujące w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu musi zawierać plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, a także schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Dodatkowo, operat na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód musi zawierać także:

 • określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody,

 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,

 • określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,

 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

W przypadku pozwolenia na rolnicze wykorzystanie ścieków, w operacie uwzględnia się również ilości, skład i rodzaj ścieków, jednostkowe dawki ścieków i okresy ich stosowania oraz powierzchnię i charakterystykę gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Natomiast, w przypadku pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, operat wodnoprawny musi zawierać:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

 • określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego,

 • określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń,

 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane,

 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,

 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków,

 • opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,

 • opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,

 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Organ właściwy do wydania pozwolenia może ograniczyć zakres opracowania i odstąpić od niektórych wymagań dotyczących operatu.

Operat wodnoprawny dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego najczęściej w dwóch egzemplarzach oraz na elektronicznych nośnikach danych (płyta CD) jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików wektorowych lub rastrowych (BMP, TIFF, JPG itp.).

Podstawa prawna