Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu skupu surowców wtórnych, złomu i ZSEE

OPIS: Na podstawie niniejszego wniosku została wydana pozytywna decyzja administracyjna w lutym 2015 r. Opracowanie wykonano dla podmiotu który działał w oparciu o decyzje zezwalającą na zbieranie odpadów wydaną na podstawie przepisów „starej” ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Podmiot gospodarczy z uwagi na istniejącą działalność nie wymagał uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania złomu. Wnioskowano o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów: opakowaniowych, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metali żelaznych i nieżelaznych, baterii i akumulatorów, kabli, zużytych urządzenie elektrycznych i elektronicznych oraz elementów z nich usuniętych. Stan prawny wzoru wniosku jest aktualny na dzień jego sporządzanie tj. 03.09.2015 r.