Jakie substancje wprowadzane w ściekach przemysłowych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Jakie substancje wprowadzane w ściekach przemysłowych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnego do tych substancji zaliczamy : rtęć (Hg); kadm (Cd); heksachlorocykloheksan (HCH); tetrachlorometan (czterochorek węgla)(CCl4); pentachlorofenol (2,3,4,5,6,)pięciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole; aldryna (C12H8Cl6); dieldryna (C12H8Cl6O); endryna (C12H8Cl6O); izodryna (C12H8Cl6); dwuchloro – dwufenylo – trójchloroetan (DDT); wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB); wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT); heksachlorobenzen (HCB); heksachlorobutadien (HCBD); trichlorometan (CHCl3); 1,2 – dichloroetan (EDC); trichloroetylen (TRI); tetrachloroetylen (PER); trichlorobenzen (TCB). A także: arsen; bar; beryl; bor; chrom sześciowartościowy; chrom ogólny; cynk; cyna; kobalt; miedź; molibden; nikiel; ołów; selen; srebro; tal; tytan; […]

Ścieki przemysłowe – definicja

Ścieki przemysłowe – definicja

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139) ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi, lub też wodami opadowymi lub roztopowymi. Ścieki przemysłowe powstają w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową lub poprzez mieszanie ich ze ściekami innego podmiotu. Ścieki przemysłowe można odprowadzać na dwa sposoby : do oczyszczalni ścieków; do wód płynących. W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni – wprowadzanie ścieków odbywa się albo poprzez kanalizację sanitarną, albo przez wywóz beczkowozem do oczyszczalni ścieków. W przypadku wód płynących jest to dopuszczalne, jeśli są spełnione następujące warunki: nie są to wody na terenie, gdzie ustanowiono formy ochrony przyrody […]

Strefy ochronne ujęć wody – zakazy

Strefy ochronne ujęć wody – zakazy

Ujęcia wody to miejsca poboru wody w celu zaopatrywania ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrywania zakładów wymagających wysokiej jakości wody. Aby pobierana woda była odpowiedniej jakości należy chronić te miejsca. W związku z czym ustanawia się wokół nich tzw. strefę ochronną ujęć wody. Dzieli się ona na dwie części: bezpośrednią i pośrednią. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją wody. Na tym terenie należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody; zagospodarować teren zielenią; odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących […]

DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY – DEFINICJA

DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY – DEFINICJA

Kiedy możemy mówić o dobrym potencjale ekologicznym?   Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadza pojęcie dobry potencjał ekologiczny. Występuje on, gdy stan silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji potencjału ekologicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego potencjału, jest określony co najmniej jako dobry. Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny, aktualny na dzień 08 września 2014 r. Podstawa prawna Ustawa prawo wodne (Dz.U.2012.145 t.j. ze zm.)

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE – DEFINICJA

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE – DEFINICJA

Co to są substancje priorytetowe? Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadza się pojęcie substancje priorytetowe. Są to substancje lub grupy substancji, których emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a w przypadku priorytetowych substancji niebezpiecznych – stopniowo usuwać ze środowiska wodnego w celu ich wyeliminowania. Do substancji priorytetowych zaliczane są m.in.: benzen, kadm, nikiel, ołów, rtęć, benzo(a)piren. Listę substancji priorytetowych zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. Artykuł został napisany w oparciu o stan prawny, aktualny na dzień 25 lipca 2014 r. Podstawa prawna USTAWA dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 t.j. ze zm), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z […]

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, chcąc wprowadzać ścieki przemysłowe do kanalizacji! Zgodnie z Prawem wodnym (Dz.U.2012.145j.t.) wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Substancje te w drodze rozporządzenia określił minister środowiska z ministrem do spraw gospodarki wodnej, dzieląc je na dwie grupy. W wykazie I określone są substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. kadm, rtęć), powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane. Natomiast wykaz II zawiera substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (np. arsen, bar), powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane. Oba te wykazy znaleźć można w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych […]

Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma m.in. na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć, jakie dokumenty przygotować do kontroli. W zależności od rodzaju kontroli będą potrzebne różne dokumenty. Dane identyfikacyjne podmiotu oraz charakterystyka prowadzonej działalności: NIP, REGON, PKD, EKD; lokalizacja jednostki, powierzchnia terenu, akt własności terenu lub umowa dzierżawy, odpis aktualny z KRS; rodzaj prowadzonej działalności (opis technologii – rodzaj i wielkość produkcji, daty uruchomienia, daty większych modernizacji i zmian technologicznych, zużycie surowców); zatrudnienie, ilość godzin pracy zakładu w ciągu doby, ilość dni pracy w ciągu roku; legalność działalności wg przepisów prawa budowlanego: wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, posiadane decyzje z zakresu prawa budowlanego […]

Kontrola WIOŚ

Kontrola WIOŚ

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma na celu m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć jak przygotować się do wizyty inspektora. Zawiadomienie o kontroli Przedsiębiorstwo otrzymuje zawiadomienie o kontroli listownie lub doręczane jest osobiście przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. W przypadku kontroli interwencyjnej WIOŚ przyjeżdża bez zapowiedzi. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: oznaczenie organu; datę i miejsce wystawienia; oznaczenie przedsiębiorcy; wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Termin wszczęcia kontroli Kontrola WIOŚ może zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia […]

Jakie warunki należy spełniać przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi?

Ścieki mogą być odprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego lub szczególnego korzystania z wód. Zasady wprowadzania ścieków do wód i do ziemi zostały określone w Prawie wodnym oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W ramach zwykłego korzystania z wód, bez konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wód lub do ziemi mogą być wprowadzane wyłącznie ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, pod warunkiem, że odprowadzane są w granicach własnej nieruchomości i w ilości nie przekraczającej 5 m3/dobę. W przypadku odprowadzania ścieków na grunty nie będące własnością wprowadzającego, w większej ilości niż 5 m3/dobę lub pochodzących […]

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]