Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jaka jest podstawa prawna udziału społeczeństwa w OOŚ? Przy jakich postępowaniach społeczeństwo może brać udział? Na jakim etapie można składać wnioski/pytania/uwagi? Jakie są terminy administracyjne? Co oznacza to dla przedsiębiorców? Jaka jest podstawa prawna udziału społeczeństwa w OOŚ? Podstawę prawną udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko stanowi Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Przy jakich postępowaniach społeczeństwo może brać udział? Na mocy Ustawy, dla tych przedsięwzięć, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny ich oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa w tym postępowaniu jest […]

Rekultywacja składowisk odpadów? Jak to wykonać?

Rekultywacja składowisk odpadów? Jak to wykonać?

Rekultywacja to proces przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanych przez działalność człowieka. Temu procesowi musi być poddane każde składowisko odpadów po zakończeniu przyjmowania na nie nowych odpadów. Rekultywację składowiska wykonuje się zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Rekultywacja musi być prowadzona w sposób zabezpieczający środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska na wody powierzchniowe, podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska z jego otoczeniem. Można w tym celu wykorzystać materiały nie będące odpadami lub odpady określone w zał. 2 do rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów (m.in. żużle odlewnicze (10 09 03), odpadowe piaski i iły (01 04 09), gruz ceglany (17 01 02), kompost nienadający się […]

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów

Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga uzyskania zgody. W pierwszej kolejności musimy złożyć wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na lokalizacje zamykanego składowiska. Jeżeli składowisko jest położone na terenach zamkniętych wniosek należy złożyć do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Wniosek ten musi zawierać: datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części; określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem; określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją; termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Należy także wnieść opłatę skarbową w wysokości 10 […]

Jak otworzyć punkt skupu surowców wtórnych?

Jak otworzyć punkt skupu surowców wtórnych?

Coraz więcej osób zastanawia się nad założeniem punktu skupu surowców wtórnych. Nie jest to jednak takie proste. Pierwszym krokiem do otworzenia punktu skupu jest sprawdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na planie zagospodarowania przestrzennego są wyznaczone jedynie tereny pod zabudowę mieszkalną nie będziemy w stanie uzyskać pozwolenia na otwarcie skupu. Żebyśmy takie pozwolenie mogli uzyskać na planie zagospodarowania muszą być wyznaczone tereny pod zabudowę przemysłową lub gospodarczą. Później należy się zastanowić jakie surowce chcemy skupować – zależy od tego jakie pozwolenia będziemy musieli uzyskać. Do 1 sierpnia 2013 roku każdy skup surowców wtórnych był zaliczany do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Jednak po 1 sierpnia do tej grupy […]

Obowiązki organizacji odzysku opakowań

Obowiązki organizacji odzysku opakowań

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) zawiera wytyczne dotyczące działania organizacji odzysku opakowań. Na podstawie pisemnej umowy organizacja odzysku opakowań przejmuje obowiązek wprowadzającego produkty w opakowaniach w zakresie odzysku opakowań w takiej samej masie i tego samego rodzaju co odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzonych przez niego do obrotu produktów w opakowaniach. Według ustawy organizacja odzysku opakowań zobowiązana jest do: wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej; wykonywanie wyłącznie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów, oraz finansowaniem publicznych kampanii edukacyjnych; zawarcia w swej nazwie oznaczenia „organizacja odzysku opakowań”; posiadania wymagany przepisami ustawy kapitał zakładowy. […]

Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Azbest to ogólna nazwa grupy minerałów posiadającą włóknistą formę. Dzięki swoim chrakterystycznym właściwościom (niepalność, elastyczność odporność mechniczna i termiczna) zdobył dużą popularność w wielu dziedzinach, ale największą w budownictwie. Jednak późniejsze badania dowiodły, że jest on szkodliwy dla zdrowia, powodując szereg różnych dolegliwości w tym nowotwory. W związku z tym został on uznany za niebezpieczny i w roku 1999 zakazano stosowania produktów z azbestem. Ze względu na swoją szkodliwość azbest musi być składowany na wysypiskach odpadów niebezpiecznych. Jak założyć składowisko odpadów? Pierwszym i najważniejszym punktem w tym przedsięwzięciu jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Wybierając miejsce na składowisko odpadów należy pamiętać aby unikać m.in. miejsc, które są pod ochroną (w tym otulin), terenach […]

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Sprawdź kogo dotyczy i jak wygląda procedura! Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się dla planowanych przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; decyzji inwestycyjnych (np.: pozwolenia na budowę), jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocen oddziaływania na środowisko; w przypadku stwierdzenia możliwości ich znaczącego oddziaływania na środowisko wykraczającego poza granice kraju. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Polski mogłoby ujawnić się na jej terytorium. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium […]

Fundusze na inwestycje proekologiczne

Fundusze na inwestycje proekologiczne

Sprawdź skąd i jak uzyskać dotacje na eko-inwestycje Zapraszamy do odwiedzenia naszej zakładki EKOFUNDUSZE o Finansowaniu, gdzie publikujemy informacje odnośnie funduszy, programów które można pozyskać na działania inwestycyjne związane z ochroną środowiska. W ramach publikowanych artykułów znajdziecie informacje o aktualnie prowadzonych naborach wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz krajowych. Dowiecie się m.in. z jakich programów ubiegać się o dotacje, kto może zostać beneficjentem oraz jaka jest forma i kwota dofinansowania.

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

Spalarnia odpadów – za czy przeciw?

Dzisiejsze czasy sprzyjają kumulowaniu się ogromnych ilości odpadów komunalnych. W Polsce rocznie jest wytwarzane od 12do 13 mln ton odpadów komunalnych. Do 2014 r. mamy zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do max. 60%. Takie cele przyjęto w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. Główne zobowiązania nakładane są na państwa członkowskie w aktach prawnych Unii Europejskiej. Gospodarce odpadami komunalnymi nie jest poświęcony wyłącznie żaden akt prawny Unii Europejskiej, jednakże pośrednio lub bezpośrednio odnosi się do tego zagadnienia wiele dyrektyw. Jak zmniejszyć ilość składowanych odpadów? W tym celu budowane są spalarnie odpadów komunalnych. Spalarnie odpadów mają powstać między innymi w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Łodzi czy Poznaniu. Koszt budowy takiej inwestycji zależy od skali przedsięwzięcia i jest szacowany w miliardach złotych. Część kosztów na wybudowanie spalarni śmieci będzie pochodziła ze środków unijnych. Opinia społeczna […]