Nowa lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

Nowa lista instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

W dniu 5 września 2014 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Nowe rozporządzenie w całości uchyla rozporządzenie z dnia 26 lipca 2002 roku. W stosunku do rozporządzenia z 2002 roku nastąpiło kilka zmian. Zostały dodane instalacje do wytwarzania energii i paliw. Są to: instalacje do rafinacji ropy naftowej lub gazu; instalacja do produkcji koksu; instalacja do zgazowania lub upłynniana węgla oraz innych paliw o całkowitej mocy nominalnej nie mniejszej niż 20 MW. W 3 punkcie dotyczącym przemysłu mineralnego dodane zostały instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach inne niż cementowe o produkcji większej niż 50 ton na dobę. Wykreślony został natomiast zapis o instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych […]

Opłata rejestracyjna do pozwolenia zintegrowanego

Opłata rejestracyjna do pozwolenia zintegrowanego

Składając wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska jako całości poza opłatą skarbową należy wnieść także opłatę rejestracyjną. Stawki opłaty rejestracyjnej określone zostały w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 września 2014 r. (Dz.U.2014.1183). Nowe rozporządzenie uchyla wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002.190.1591). W obecnym rozporządzeniu przeliczono wszystkie kwoty opłaty z euro na złotówki przyjmując przelicznik 4 do 1 dla euro. Dostosowano również rodzaje instalacji do nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które również weszło w życie 5 września 2014 r. Opłatę rejestracyjną wpłaca się na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza […]

Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Obowiązek sporządzenia raportu początkowego i końcowego wprowadziła do ustawy Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1101). Raport początkowy jest swoistą informacją o stanie skażenia gleby i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Konieczny jest dla wszystkich instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcje lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występowanie zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Raport początkowy wymagany jest jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i zgodnie z art. 208 ustawy POŚ powinien zawierać: informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu; informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne; nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych […]

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

Graniczne wielości emisyjne dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego

Jakie są graniczne wielkości emisji? Wszystkie instalacje, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, muszą spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz nie mogą powodować przekroczeń granicznych wielkości emisji.

Pozwolenie zintegrowane – rodzaje działalności

Dla jakich działalności wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego? Pozwolenie zintegrowane muszą uzyskać te podmioty, które prowadzą instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Ponadto instalacje te powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz nie mogą powodować przekroczeń granicznych wielkości emisji.