Kiedy nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów? Prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nowa ustawa, podobnie jak poprzednia, przewiduje kilka wyjątków od tej zasady.

Składowisko odpadów – niezbędne wymagania

 Jakie są wymagania przy budowie składowiska odpadów? Budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów to wcale nie taka prosta sprawa. Dowiedz się jakie dokumenty trzeba uzyskać oraz jakich formalności dokonać. Jakie zezwolenia musisz uzyskać? Wyznaczenie lokalizacji składowiska odpadów wymaga zgody dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie związanym z ochroną wód.

Obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów

Jakie są obowiązki zarządzającego składowiskiem odpadów? Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów należy: – weryfikacja odpadów, która polega na oględzinach przed i po rozładunku odpadów; sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce odpadów;

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy jest wymagane zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Działalność polegająca na zbieraniu, odzysku czy unieszkodliwianiu odpadów wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Zgodnie z zapisami nowej ustawy o odpadach prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, natomiast prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania lub jakichkolwiek działań przygotowujących odpady do tych procesów zobowiązuje przedsiębiorców do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Jakie są kryteria składowania odpadów?

Jakie odpady możemy legalnie składować? Na składowisku odpadów mogą być składowane odpady, dla których: – została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów, – przeprowadzono testy zgodności, o ile są wymagane, – spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów, określone w art. 118 ustawy o odpadach.

W jaki sposób wykorzystać komunalne osady ściekowe?

Co kryje się pod pojęciem komunalnych osadów ściekowych i gdzie je można zastosować? Komunalne osady ściekowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach (Dz.U.2013.21) są to osady pochodzące z oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do ścieków komunalnych z komór fermentacyjnych i innych instalacji do oczyszczania ścieków. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów,