Czy stare procesy odzysku należy zastąpić nowymi w dokumentacji ewidencji odpadów?

Jak zaklasyfikować proces R14 i R15? Po wejściu w życie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. nadal można poddawać odzyskowi odpady w procesie odzysku oznaczonym jako R14 i R15, ale proces ten powinien być zakwalifikowany do procesów R1 – R13. Zgodnie z art. 222 ustawy o odpadach, określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do ustawy. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odzysk odpadów nie musi go zmieniać z dniem wejścia w życie nowej ustawy o odpadach (23 stycznia 2013 r.). Zgodnie z art 232 ust. 3 ustawy o odpadach decyzje wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy o odpadach zachowują ważność na czas jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż […]

UWAGA TERMIN – Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Sprawdź do kiedy musisz złożyć sprawozdanie 15 marca 2014 roku mija termin składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Obowiązek składania ww. sprawozdania mają przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający lub przetwarzający odpady zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) sprawozdania o odpadach za lata 2012, 2013 i 2014 sporządza się stosując przepisy dotychczasowe, według wzoru który określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Rozporządzenie to określa dwa wzory formularzy: ogólny i odrębny wzór formularza do sporządzania i przekazywania […]

Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne – Sprawozdania zerowe

Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisane do rejestru działalności regulowanej są zobowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności. Do kogo i jakie sprawozdania obowiązane są składać pisaliśmy w artykule: Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne. Co w przypadku, gdy firma nie zebrała żadnych odpadów komunalnych? Cz musi również składać takie sprawozdania? Obowiązki odbierających odpady komunalne określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.). Ustawodawca określił, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej. W ustawie nie jest jednoznacznie określone, że podmioty, które w danym […]

Sprzątanie ulic a wpis do rejestru działalności regulowanej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.) zniosła obowiązek posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W zamian firmy zobowiązane są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierzają odbierać odpady komunalne. Co w przypadku firm zajmujących się opróżnianiem koszy ulicznych, sprzątaniem ulic i placów? Czy świadczenie takich usług również wymaga uzyskania wpisu do rejestru? Podmioty świadczące usługi wyłącznie w zakresie sprzątania ulic i placów, pielęgnacji terenów zieleni oraz opróżniania koszy ulicznych, w zależności od zapisów umowy, mogą również podlegać pod obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej. W przypadku, gdy w umowie wskazano że wytwórcą odpadów jest zlecający wykonanie usługi, firma świadcząca tę usługę musi posiadać […]

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

Spalarnia odpadów – za czy przeciw?

Dzisiejsze czasy sprzyjają kumulowaniu się ogromnych ilości odpadów komunalnych. W Polsce rocznie jest wytwarzane od 12do 13 mln ton odpadów komunalnych. Do 2014 r. mamy zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do max. 60%. Takie cele przyjęto w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. Główne zobowiązania nakładane są na państwa członkowskie w aktach prawnych Unii Europejskiej. Gospodarce odpadami komunalnymi nie jest poświęcony wyłącznie żaden akt prawny Unii Europejskiej, jednakże pośrednio lub bezpośrednio odnosi się do tego zagadnienia wiele dyrektyw. Jak zmniejszyć ilość składowanych odpadów? W tym celu budowane są spalarnie odpadów komunalnych. Spalarnie odpadów mają powstać między innymi w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Łodzi czy Poznaniu. Koszt budowy takiej inwestycji zależy od skali przedsięwzięcia i jest szacowany w miliardach złotych. Część kosztów na wybudowanie spalarni śmieci będzie pochodziła ze środków unijnych. Opinia społeczna […]

Zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) podstawą gospodarowania odpadami w Polsce mają być zakłady zagospodarowania odpadów (z.z.o.) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. W związku z tym na poziomie regionalnym zarządy województw muszą wyznaczyć w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) regiony gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwane przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu. Ustalenie, że w danym regionie powinna zostać wybudowana przedmiotowa instalacja musi być poprzedzone działaniami określonymi w art. 35 nowej ustawy o odpadach. Należy również uwzględniać […]

Nowe wymagania dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Jakie warunki musi spełnić firma odbierająca odpady komunalne? Firmy które zajmują się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, by uzyskać potrzebny do prowadzenia tej działalności wpis do rejestru, musiały spełnić wymagania określone w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy ustawy były bardzo ogólne dzięki czemu gminy mogły te wymagania interpretować w odmienny sposób. W lutym weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednolite wymogi dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale również gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady komunalne. Zgodnie z rozporządzeniem, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, podmioty muszą posiadać przynajmniej 5 samochodów: 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 samochody do odpadów zbieranych […]

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy może nastąpić odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów ? Artykuł 46 ustawy o odpadach określa w jakich przypadkach organ może odmówić wydania zezwolenia na zbierania lub przetwarzanie odpadów. Dla organu wydającego decyzję oznacza to konieczność dokonania oceny nie tylko samego wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, ale również sprawdzenie, czy zamierzony sposób gospodarowania odpadami: mógłby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowa ludzi lub dla środowiska – przeszkoda faktyczna; jest niezgodny z planami gospodarki odpadami (Krajowy PGO i wojewódzki PGO) – przeszkoda planistyczna; jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – przeszkoda prawna. Podstawą do odmowy wydania decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest niezgodność zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to przeszkody nie stanowi brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, […]

Nowe zasady sprawozdawczości

Nowe zasady sprawozdawczości

Sprawdź jakie zmiany w sprawozdaniach wprowadziła nowa ustawa o odpadach. W ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. zaproponowano nowe zasady sprawozdawczości – zamiast wielu sprawozdań obowiązywać będą tylko dwa. Zamiast rocznego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, trzeba będzie sporządzać roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi. Zakres tego sprawozdania nie ulegnie dużej zmianie. Do składania tego sprawozdania zobowiązani będą: wytwórcy odpadów którzy prowadzą ich ewidencję, prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (z wyłączeniem prowadzących odbieranie odpadów komunalnych), w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska […]