Zakaz składowania odpadów kalorycznych

Czy odpady kaloryczne czyli mające wartość opałową mogą trafiać na składowiska? Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, wprowadzony zostaje zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6  MJ/kg.  Odpady o takich parametrach powinny trafić do odzysku a nie do unieszkodliwiania przez składowanie.

Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Masz zamiar założyć firmę zabierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny? Dowiedz się jakie dokumenty musisz uzyskać oraz jakich formalności dokonać. Zbieranie zużytego sprzętu kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Oznacza to konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Kto i kiedy nie musi prowadzić ewidencji odpadów? Ustawa o odpadach przewiduje w określonych  przypadkach całkowite zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.  Przepisy określają te zwolnienia przedmiotowo po przez określenie typów odpadów nie podlegających ewidencji  lub podmiotowo, wskazując rodzaj podmiotów zwolnionych z tego obowiązku. Dla niektórych odpadów ważna jest też ilość odpadów jaka jest wytwarzana przez dany podmiot. Pamiętaj o właściwej klasyfikacji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.

Spalarnia odpadów – definicja

Co rozumiemy jako spalarnie odpadów? Pod pojęciem spalarni odpadów rozumie się zakład (lub jego część), w którym następuje termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Na spalarnie odpadów – poza instalacją i urządzeniami do termicznego unieszkodliwiania odpadów, składają się również instalacje, urządzenia i procesy takie jak:

Odpady niebezpieczne – definicja

 Co to są odpady niebezpieczne? Odpady niebezpieczne – odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska sprawie katalogu odpadów. Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym jak i w gospodarstwach domowych.

Cofnięcie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Kiedy urząd może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie na wytwarzanie odpadów? Pozwolenie z zakresu ochrony środowiska, a więc również pozwolenie na wytwarzanie odpadów podlega cofnięciu lub ograniczeniu, jeżeli prowadzona działalność negatywnie oddziałuje na środowisko. O cofnięciu pozwolenia orzeka organ właściwy do wydania pozwolenia. Nie ma tu żadnego automatyzmu – każda spawa jest rozpatrywana indywidualnie, po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności.

Przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami

Kiedy możemy przekazać odpad osobie fizycznej? Przekazywanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami reguluje art. 33 ust. 1 – 3 ustawy o odpadach. Lista kodów odpadów, które firmy mogą przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami zawarta jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.

Oleje odpadowe – definicja

Co rozumiemy jako oleje odpadowe? Oleje odpadowe (oleje zużyte, oleje przepracowane) w myśl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia2000 r. (Dz.U.2010.185.1243) są to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. W szczególności są to oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.