Przeterminowane leki – jaki kod odpadu?

Odpady farmaceutyczne – jak je prawidłowo klasyfikować? Przeterminowane leki pochodzące od mieszkańców należy zaliczyć do odpadów komunalnych zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach. Zgodnie z klasyfikacją przyjętą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, leki pochodzące od mieszkańców – czyli wydzielone selektywnie z frakcji odpadów komunalnych, klasyfikuje się pod kodem 20 01 32. W przypadku leków przeciwnowotworowych właściwym kodem odpadu będzie 20 01 31*.

Jaki kod odpadu ma przeterminowana apteczka?

Pod jakim kodem należy zakwalifikować apteczki znajdujące się na przykład w zakładach pracy? Apteczki zawierają materiały opatrunkowe, rękawiczki oraz przeterminowane lekarstwa. Nie ma możliwości nadania „łącznego” kodu dla apteczki zakładowej rozumianej jako pojemnik przeznaczony na gromadzenie leków i środków opatrunkowych oraz rękawiczek.

Odpady komunalne – definicja

Co to są odpady komunalne? Odpady komunalne to nic innego jak odpady powstające w gospodarstwach domowych – za wyjątkiem odpadów w postaci samochodów wycofanych z eksploatacji. Do odpadów komunalnych zaliczają się również odpady powstające w przedsiębiorstwach, obiektach użyteczności publicznej itp. które nie zawierają odpadów niebezpiecznych oraz ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady z farb drukarskich i innych powłok – klasyfikacja odpadów

Jak prawidłowo  klasyfikować odpady z farb drukarskich i innych powłok? Odpady, które są wytwarzane podczas produkcji i stosowania farb i lakierów, klejów, szczeliw, powłok ceramicznych oraz farb drukarskich, należy zakwalifikować do grupy 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich. Odpady te powstają także podczas usuwania farb i lakierów oraz w wyniku wymiany tonerów drukarskich.

Odpady medyczne – klasyfikacja odpadów

Co rozumiemy pod pojęciem odpady medyczne? Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Ze względów na zagrożenia epidemiologiczne berzdo ważna  jest prawidłowa gospodarka tymi odpadami. Aby robić to prawidłowo trzeba zacząć od poprawnej klasyfikacji odpadów według katalogu odpadów.

Surowce wtórne – klasyfikacja odpadów

Co to są surowce wtórne? Surowce wtórne – to pojęcie zwyczajowe. Nie mamy ustawowej definicji czym są surowce wtórne. Możemy je określić jako odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu. Poddawane są procesowi recyklingu, czyli odzyskowi, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.

Katalog odpadów

Czym jest katalog odpadów? Istnieje wiele sposobów klasyfikowania odpadów. Podstawowy podział podaje ustawa o odpadach, która dzieli je na odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Aby określić jednak właściwy kod odpadu musimy zajrzeć do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Znajdziemy tam informacje, że odpady klasyfikuje się według źródła ich powstawania. Ta wstępna klasyfikacja jest dla nas podstawą. Jeżeli nie określimy na wstępie źródła powstawania naszych odpadów, tym większa będzie szansa na błędną klasyfikację przy dalszym postępowaniu z odpadami.

Odzysk odpadów poza instalacjami – ogólne zasady

Z zasady do przetwarzania odpadów potrzebne są instalacje, czyli stacjonarne urządzenia techniczne. Ustawodawca dopuścił jednak wyjątki kiedy odzysk może być legalnie prowadzony poza takimi instalacjami . Odzysk odpadów poza instalacjami jest dość tanim sposobem zagospodarowania odpadów, warto więc mu się przyjrzeć. Na początek należy określić co to jest odzysk odpadów. Obowiązujące przepisy definiują odzysk jako wszelkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.