Transportujący odpady – ewidencja

Czy ewidencja odpadów dotyczy również tego przedsiębiorcy, który trudni się tylko i wyłącznie transportem odpadów? Czy taki przewoźnik, musi robić to samo co firma wytwarzająca lub przetwarzająca odpady? Na początek zastanówmy się z czego wynika obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w ogólności? Konieczność prowadzenia ewidencji odpadów wynika z z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ewidencja odpadów jest prowadzona za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu, potocznie zwanej  KPO. Karty ewidencji odpadu i kart przekazania odpadu  powinny być prowadzone dla każdego rodzaju odpadu oddzielnie.

Komunalne osady ściekowe – definicja

 Co to są komunalne osady ściekowe? Z treści ustawy o odpadach wynika, że komunalne osady ściekowe – to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Zgodnie z katalogiem odpadów klasyfikuje się je do grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Ekologicznie i ekonomicznie – eksploatacja drukarki do 20% taniej

Czy można w mądry i nieuciążliwy sposób zaoszczędzić na eksploatacji drukarki w biurze? Oczywiście – najlepiej mniej drukować.  Ta rada nie sprawdzi się jednak w większości wypadków. Co można więc zrobić aby drukować i oszczędzać?  W bardzo prosty sposób zaoszczędzisz zużycie tuszu lub tonera a tym samym wyprodukujesz mniej odpadów i więcej pieniędzy zostanie w Twojej kieszeni. Jak to zrobić?

Puszki po farbie – jaki kod odpadu?

Opakowanie po farbie, jaki kod odpadu powinniśmy mu przypisać? Który kod będzie właściwy? Jak wybrać kod odpadu, który umożliwi wykonanie prawidłowej ewidencji odpadów? Puszki to opakowania metalowe zawierające zazwyczaj resztki farby. Większość farb zawiera substancje niebezpieczne, więc jej pozostałość może czynić z tego opakowania odpad niebezpieczny.

Toner drukarski – jaki kod odpadu?

Jak prawidłowo klasyfikować toner drukarski? Wielu przedsiębiorców boryka się z problemami w zakresie klasyfikacji odpadów. Szczególnie dyskusyjnym przypadkiem jest wybór właściwego kodu odpadu dla tonera drukarskiego, zgodnie z katalogiem odpadów. Tą kwestie należy rozpatrzyć w dwóch przypadkach. Osobno dla drukarni i zakładów poligraficznych oraz dla biur

Odpady obojętne – definicja

Co kwalifikujemy do odpadów obojętnych? Definicja odpadów obojętnych znajduje się w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2010.185.1243 j.t.). Aby odpady można było zaklasyfikować do obojętnych, muszą spełnić kilka wymagań: – nie ulegać istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, – być nierozpuszczalne, – nie wchodzić w reakcje fizyczne ani chemiczne, – nie powodować zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, – nie ulegać biodegradacji i nie wpływać niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują. Ponadto ogólna zawartość zanieczyszczeń w odpadach obojętnych oraz zdolność do ich wymywania mysi być nieznaczna i nie może stanowić zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, gleby i ziemi. Również negatywne oddziaływanie odcieków powstających w wyniku składowania tych odpadów nie może stanowić […]

Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Jakich formalności trzeba dopełnić aby prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów? Jeśli chcesz prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów musisz uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie dla większości przedsięwzięć wydaje starosta po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W określonych przypadkach takie zezwolenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych) lub marszałek województwa (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – art. 378 ust. 2a ustawy prawo ochrony środowiska).

Kiedy odpad przestaje być odpadem

Kto decyduje, że odpad przestaje być odpadem? Ustawa o odpadach oraz dyrektywa w sprawie odpadów definiuje odpad jako każdą substancje lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia został zobowiązany. Odpady mogą być uznane za produkt uboczny gdy substancja lub przedmiot, powstają w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie.

Poziom odzysku i poziom recyklingu odpadów opakowaniowych

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek zarówno opakowania jak i produkty w opakowaniach. Czy jesteś też w tej grupie? Roczne poziomy odzysku i recyklingu jakie firma musi osiągnąć ustalone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2007.109.752). Jeżeli firma temu nie sprosta, zobowiązana jest do płacenia sankcji – opłaty produktowej.