Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Jakie obowiązki mają zbierający baterie i akumulatory? Zbierającym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach jest: – przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, – gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

Nowa ustawa o odpadach!

 23 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nowa ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi oraz sprzedawców i pośredników w obrocie odpadami, jak i również obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami.

Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania akumulatorów i baterii? Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów przed rozpoczęciem działalności są zobowiązani do uzyskania zezwolenia w zakresie odzysku odpadów, wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz numeru rejestracyjnego.

Sprawozdanie OŚ-OP1 i naliczanie opłaty produktowej

Jakie obowiązki  związane są z opłatą produktową? Przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku odzysku i recyklingu zobowiązany jest do składania do właściwego urzędu marszałkowskiego sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej. Ze sprawozdawczości OŚ-OP1 przed urzędem marszałkowskim zwolnione są przedsiębiorstwa, które współpracują z organizacją odzysku. To ona składa w imieniu przedsiębiorcy sprawozdanie OŚ-OP1.