Jak się pozbyć gruzu zgodnie z prawem?

Jak się pozbyć gruzu zgodnie z prawem?

Remont, przebudowa, rozbiórka – takie przedsięwzięcia wymagają nie tylko ciężkiej pracy, ale i dopracowanej strategii działania. Bardzo często prace budowlane generują mnóstwo odpadów, w szczególności gruzu, który może okazać się dość problematyczny. Nie możemy wyrzucić go do kosza na śmieci, a tym bardziej wywieźć w nieznane. Procedura ta jest obostrzona prawnymi regulacjami, a ich złamanie może słono kosztować. Co więc zrobić z gruzem i jak pozbyć się go zgodnie z prawem?

Oleje odpadowe – definicja

Oleje odpadowe – definicja

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U..2013.21) oleje odpadowe to nic innego jak mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. Zaliczamy do nich: zużyte oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe, oleje hydrauliczne. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r  w  sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923), oleje odpadowe klasyfikowane są głównie w grupie 13  – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12, 19), oraz w innych grupach, np. 12 (12 01 19* – Oleje z obróbki metali łatwo ulegających biodegradacji). Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 […]

Recykling – co to takiego ?

Recykling – co to takiego ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) precyzuje pojęcie recyklingu. Zgodnie z tą ustawą recykling to nic innego jak odzysk surowców , w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Wykorzystać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach. Wyróżniamy też recykling organiczny, czyli ponowne przetwarzanie materiału organicznego. Polega on na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Z kolei składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny. Recykling zajmuje trzecią pozycję w hierarchii sposobów postępowania z odpadami ustępując miejsca zapobieganiu powstawania odpadów oraz przygotowaniu do ponownego […]

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, a co wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, a co wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać następujące informacje: numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; oznaczenie miejsca zbierania odpadów; wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; […]

Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) spalania odpadów jest to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Spalarnia odpadów obejmuje instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych. Zarządzający spalarnią odpadów jest obowiązany w czasie przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności  […]

W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688) określa w jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r. A mianowicie: Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z której powstał: Pz = ÷ Mz/Mw∗ 100 gdzie: Pz – oznacza minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu wyrażony w [%]; Mz – oznacza masę zbieranego w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, wartość ta wyrażona jest w  [kg]; Mw – oznacza średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, masa wyrażona jest w [kg], oblicza się ją  wg wzoru: Mw =(R1 + R2+R3) ÷3 gdzie: R1 , […]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o ile decyzja ta poprzedzać będzie wydanie innej decyzji określonej w przepisach prawnych. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy obowiązkowo dołączyć: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kartę informacyjną również należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na […]

Odpady – definicja

Odpady – definicja

Odpady w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, biorąc pod uwagę: 1. źródło powstania; 2. składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi; 3. właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, m in.: wybuchowe; utleniające; wysoce łatwopalne; łatwopalne; drażniące; szkodliwe; toksyczne; rakotwórcze; żrące; zakaźne; działające szkodliwie na rozrodczość; mutagenne; uczulające; ekotoksyczne; odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy; odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą […]

Rodzaje odpadów medycznych i dpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

Rodzaje odpadów medycznych i dpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

W dniu 22 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U.2015.1116). Zgodnie z tym rozporządzeniem są 2 rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny. Są to: 18 01, czyli Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej; 18 02, czyli Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Do odpadów grupy 18 01, których odzysk jest dopuszczalnych zaliczamy: 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03); 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy); 18 01 06* – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; 18 01 07 – Chemikalia,w  […]