ZANIECZYSZCZENIA ONLINE

ZANIECZYSZCZENIA ONLINE

Przyznam od razu, że test masek smogowych zaprezentowany na stronach społecznego ruchu Krakowski Alarm Smogowy lekko mnie rozbawił. Nieco mniej rozbawiły mnie ich ceny a ochota do śmiechu przeszła zupełnie gdy zrozumiałem, że oni tak na poważnie. Mieszkam pod Poznaniem i od kiedy kilka lat temu sąsiedzi przestali ogrzewać domy zmielonymi oponami (świadomość kary a nie świadomość ekologiczna) powietrze mamy całkiem niezłe. A w Krakowie ludzie porównują skuteczność filtrów, żeby nie zabijało ich to co wciągają do płuc. Myślę, że już niedługo planując dłuższy wyjazd będziemy sprawdzać, czy na miejscu oprócz tego co zwykle pakujemy do walizki nie przyda nam się taka maska a mapy zanieczyszczeń powietrza będą tak samo […]

Jak zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery?

Jak zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery?

Chcąc ograniczyć emisję CO2 należy mieć na względzie fakt, że istotne jest zarówno działanie kolektywne, jak i indywidualne. Gromadzenie CO2 w lasach. Jedno drzewo absorbuje rocznie około 6 kg dwutlenku węgla. – Pomysły związane z gromadzeniem CO2 w lasach znajdują moje poparcie, jeżeli to będzie oznaczało, że zalesiamy obszary rolnicze, a nie dosadzamy drzewa lub zmieniamy gatunki w istniejących lasach na takie, które lepiej wychwytują CO2 – tłumaczy Michał Paca, ekolog, właściciel firmy Ziemia Polska i ekspert branży gospodarki bioodpadami. Oszczędzanie energii. Wyłączając pięć 60W żarówek w domu, w czasie, gdy nie muszą być włączone, można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 270 kg w roku. Decydując się na zakup okien […]

F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Czym są F-gazy? Jakie obowiązki mają operatorzy ww. urządzeń i systemów? Gdzie są one zapisane? W celu dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa unijnego, 15 maja 2015 r. uchwalona została Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881). Ustawa wprowadziła szereg obowiązków dla podmiotów gospodarczych wykorzystujących pośrednio (m.in. poprzez użytkowanie urządzeń chłodniczych) lub bezpośrednio substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane (gazy cieplarniane zawierające fluor – wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), bądź też mieszaniny tych substancji – dalej nazywane F-gazami). F-gazy są powszechnie wykorzystywane jako czynniki chłodnicze. Zgodnie z zapisami ustawy, operator urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej […]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o ile decyzja ta poprzedzać będzie wydanie innej decyzji określonej w przepisach prawnych. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy obowiązkowo dołączyć: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kartę informacyjną również należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na […]

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS)

Europejski System Handlu Emisjami, wprowadzony został na początku 2005 roku, jest pierwszym na świecie międzynarodowym systemem typu „ograniczenie-handel” (cap-and-trade) realizowanym na poziomie przedsiębiorstw, opartym na handlu zezwoleniami na emisje dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. EU ETS ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności człowieka, grożących niebezpiecznymi zmianami klimatu na świecie.  Założenia EU ETS Europejski System Handlu Emisjami opiera się na świadomości, że wyznaczenie ceny za emisje związków węgla jest najbardziej opłacalnym sposobem na znaczne zredukowanie globalnych emisji gazów cieplarnianych, które jest konieczne, aby zapobiec osiągnięciu przez zmiany klimatu niebezpiecznego poziomu. Dzięki powyższemu systemowi państwa członkowskie zyskały znaczną pomoc w wypełnianiu zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto (Polska ratyfikowała protokół w grudniu 2002 r.). Jak to działa? […]

Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Kontrola WIOŚ – potrzebne dokumenty

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawie o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma m.in. na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć, jakie dokumenty przygotować do kontroli. W zależności od rodzaju kontroli będą potrzebne różne dokumenty. Dane identyfikacyjne podmiotu oraz charakterystyka prowadzonej działalności: NIP, REGON, PKD, EKD; lokalizacja jednostki, powierzchnia terenu, akt własności terenu lub umowa dzierżawy, odpis aktualny z KRS; rodzaj prowadzonej działalności (opis technologii – rodzaj i wielkość produkcji, daty uruchomienia, daty większych modernizacji i zmian technologicznych, zużycie surowców); zatrudnienie, ilość godzin pracy zakładu w ciągu doby, ilość dni pracy w ciągu roku; legalność działalności wg przepisów prawa budowlanego: wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, posiadane decyzje z zakresu prawa budowlanego […]

Kontrola WIOŚ

Kontrola WIOŚ

Wiele firm podlega regulacjom prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach czy przepisom prawa wodnego. Kontrola WIOŚ ma na celu m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Warto więc wiedzieć jak przygotować się do wizyty inspektora. Zawiadomienie o kontroli Przedsiębiorstwo otrzymuje zawiadomienie o kontroli listownie lub doręczane jest osobiście przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. W przypadku kontroli interwencyjnej WIOŚ przyjeżdża bez zapowiedzi. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: oznaczenie organu; datę i miejsce wystawienia; oznaczenie przedsiębiorcy; wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. Termin wszczęcia kontroli Kontrola WIOŚ może zostać wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia […]

Raport KOBiZE – uwaga termin!! 28 luty!!

Do KOBiZE czyli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami podmioty korzystające ze środowiska składają raport o wielkości emisji. Do zadań KOBiZE należy prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w ramach której KOBiZE przyjmuje roczne raporty o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza (tzw. raporty KOBiZE). Termin składania raportów KOBiZE Raporty KOBiZE składamy do końca lutego każdego roku. Raporty powinny być wprowadzone przez podmioty korzystające ze środowiska poprzez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie. Wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej Bazy określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do […]

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO Jakich podmiotów dotyczy emisja lotnych związków organicznych do środowiska? Jakie są kwestie przestrzegania standardów emisyjnych LZO, wymagań monitoringowych, bilansów i sprawozdawczości, a także możliwych sankcji?