Pokost lniany – czym jest i gdzie się go stosuje?

Pokost lniany – czym jest i gdzie się go stosuje?

Pokost lniany to środek impregnujący, którego działanie penetrująco-impregnujące znane jest od setek lat. Dawniej pokost lniany był zagęszczonym olejem otrzymywanym z nasion lnu. Obecnie jest podobnie, chociaż zmieniły się techniki jego wytwarzania, a nowoczesny pokost lniany wzbogacany jest w substancje, które ułatwiają jego penetracje w głąb drewna oraz przyspieszają wysychanie. Te dodatki to oprócz terpentyny składniki uszlachetniające na bazie żywic i rozpuszczalników organicznych. Prawdziwy pokost lniany jest produktem całkowicie naturalnym i ekologicznym w związku z tym jest obecnie stosowany coraz częściej i chętniej niż kiedykolwiek wcześniej. Często też jest używany w czystej postaci szczególnie do tzw. olejowania drewna. Gdzie i jak stosuje się pokost lniany? Można go wykorzystać do: W […]

F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Czym są F-gazy? Jakie obowiązki mają operatorzy ww. urządzeń i systemów? Gdzie są one zapisane? W celu dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa unijnego, 15 maja 2015 r. uchwalona została Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881). Ustawa wprowadziła szereg obowiązków dla podmiotów gospodarczych wykorzystujących pośrednio (m.in. poprzez użytkowanie urządzeń chłodniczych) lub bezpośrednio substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane (gazy cieplarniane zawierające fluor – wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), bądź też mieszaniny tych substancji – dalej nazywane F-gazami). F-gazy są powszechnie wykorzystywane jako czynniki chłodnicze. Zgodnie z zapisami ustawy, operator urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej […]

AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2016 R.

AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2016 R.

Co wydarzyło się w styczniu 2016 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany został pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W styczniu 2016 r. weszły w życie następujące akty prawne: 01.01.2016 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.2015.1694) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy […]

AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2015 R.

AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2015 R.

Co wydarzyło się w grudniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany został pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W grudniu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 10.12.2015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz.U.2015.2100) 22.12.2015 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w […]

AKTUALNOŚCI: LISTOPAD 2015 R.

AKTUALNOŚCI: LISTOPAD 2015 R.

Co wydarzyło się w listopadzie 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany został pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W listopadzie 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 12.11.2015 Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2015.1593) 23.11.2015 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.1695)

AKTUALNOŚCI: PAŹDZIERNIK 2015

AKTUALNOŚCI: PAŹDZIERNIK 2015

Co wydarzyło się w październiku 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W październiku 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 06.10.2015 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1434) 08.10.2015 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne za 10.10.2015 Ustawa z […]

AKTUALNOŚCI: WRZESIEŃ 2015

AKTUALNOŚCI: WRZESIEŃ 2015

Co wydarzyło się we wrześniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl We wrześniu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 04.09.2015 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 09.09.2015 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do […]

AKTUALNOŚCI: SIERPIEŃ 2015

AKTUALNOŚCI: SIERPIEŃ 2015

Co wydarzyło się w sierpniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W sierpniu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 06.08.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz.U.2015.1016) 22.08.2015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U.2015.1116) 26.08.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia […]

AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2015

AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2015

Co wydarzyło się w lipcu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W lipcu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 29.07.2015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909) W lipcu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 22.07.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru […]

AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2015

AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2015

Co wydarzyło się w czerwcu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W czerwcu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 12.06.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U.2015.796) Rozporządzenie weszło w życie 27.06.2015 r. 29.06.2015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909) Rozporządzenie wejdzie w życie 29.07.2015 r.