Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o ile decyzja ta poprzedzać będzie wydanie innej decyzji określonej w przepisach prawnych. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy obowiązkowo dołączyć: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kartę informacyjną również należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na […]

Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Składowisko odpadów z azbestem – decyzje i pozwolenia

Azbest to ogólna nazwa grupy minerałów posiadającą włóknistą formę. Dzięki swoim chrakterystycznym właściwościom (niepalność, elastyczność odporność mechniczna i termiczna) zdobył dużą popularność w wielu dziedzinach, ale największą w budownictwie. Jednak późniejsze badania dowiodły, że jest on szkodliwy dla zdrowia, powodując szereg różnych dolegliwości w tym nowotwory. W związku z tym został on uznany za niebezpieczny i w roku 1999 zakazano stosowania produktów z azbestem. Ze względu na swoją szkodliwość azbest musi być składowany na wysypiskach odpadów niebezpiecznych. Jak założyć składowisko odpadów? Pierwszym i najważniejszym punktem w tym przedsięwzięciu jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji. Wybierając miejsce na składowisko odpadów należy pamiętać aby unikać m.in. miejsc, które są pod ochroną (w tym otulin), terenach […]

Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne – Sprawozdania zerowe

Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisane do rejestru działalności regulowanej są zobowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności. Do kogo i jakie sprawozdania obowiązane są składać pisaliśmy w artykule: Obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów odbierających odpady komunalne. Co w przypadku, gdy firma nie zebrała żadnych odpadów komunalnych? Cz musi również składać takie sprawozdania? Obowiązki odbierających odpady komunalne określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.). Ustawodawca określił, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na wpis do rejestru działalności regulowanej. W ustawie nie jest jednoznacznie określone, że podmioty, które w danym […]

Sprzątanie ulic a wpis do rejestru działalności regulowanej

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.) zniosła obowiązek posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W zamian firmy zobowiązane są uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierzają odbierać odpady komunalne. Co w przypadku firm zajmujących się opróżnianiem koszy ulicznych, sprzątaniem ulic i placów? Czy świadczenie takich usług również wymaga uzyskania wpisu do rejestru? Podmioty świadczące usługi wyłącznie w zakresie sprzątania ulic i placów, pielęgnacji terenów zieleni oraz opróżniania koszy ulicznych, w zależności od zapisów umowy, mogą również podlegać pod obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej. W przypadku, gdy w umowie wskazano że wytwórcą odpadów jest zlecający wykonanie usługi, firma świadcząca tę usługę musi posiadać […]

Kary pieniężne za samowolną wycinkę drzew

Karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Karę pieniężna ustala się w wysokości 3-krotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewów na podstawie stawek określonych w drodze rozporządzenia. Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji. Co roku w drodze obwieszczenia Minister Środowiska podaje stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na dany rok. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu […]

Spalarnia odpadów – za czy przeciw?

Dzisiejsze czasy sprzyjają kumulowaniu się ogromnych ilości odpadów komunalnych. W Polsce rocznie jest wytwarzane od 12do 13 mln ton odpadów komunalnych. Do 2014 r. mamy zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do max. 60%. Takie cele przyjęto w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. Główne zobowiązania nakładane są na państwa członkowskie w aktach prawnych Unii Europejskiej. Gospodarce odpadami komunalnymi nie jest poświęcony wyłącznie żaden akt prawny Unii Europejskiej, jednakże pośrednio lub bezpośrednio odnosi się do tego zagadnienia wiele dyrektyw. Jak zmniejszyć ilość składowanych odpadów? W tym celu budowane są spalarnie odpadów komunalnych. Spalarnie odpadów mają powstać między innymi w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Łodzi czy Poznaniu. Koszt budowy takiej inwestycji zależy od skali przedsięwzięcia i jest szacowany w miliardach złotych. Część kosztów na wybudowanie spalarni śmieci będzie pochodziła ze środków unijnych. Opinia społeczna […]

Zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) podstawą gospodarowania odpadami w Polsce mają być zakłady zagospodarowania odpadów (z.z.o.) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. W związku z tym na poziomie regionalnym zarządy województw muszą wyznaczyć w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) regiony gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwane przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu. Ustalenie, że w danym regionie powinna zostać wybudowana przedmiotowa instalacja musi być poprzedzone działaniami określonymi w art. 35 nowej ustawy o odpadach. Należy również uwzględniać […]

Nowe wymagania dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Jakie warunki musi spełnić firma odbierająca odpady komunalne? Firmy które zajmują się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, by uzyskać potrzebny do prowadzenia tej działalności wpis do rejestru, musiały spełnić wymagania określone w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy ustawy były bardzo ogólne dzięki czemu gminy mogły te wymagania interpretować w odmienny sposób. W lutym weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jednolite wymogi dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale również gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady komunalne. Zgodnie z rozporządzeniem, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług, podmioty muszą posiadać przynajmniej 5 samochodów: 2 samochody przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 samochody do odpadów zbieranych […]

Wycinka drzew – w jakich przypadkach nie są pobierane opłaty?

Na podstawie art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew: 1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie (określa art. 83 ust. 6 ww. ustawy – drzew lub krzewów: w lasach; owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; na plantacjach drzew i krzewów; których wiek nie przekracza 10 lat; usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; które utrudniają […]

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Co  to jest RIPOK? Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: