JAK ZALEGALIZOWAĆ ISTNIEJĄCE URZĄDZENIE WODNE?

JAK ZALEGALIZOWAĆ ISTNIEJĄCE URZĄDZENIE WODNE?

Każde urządzenie wodne powinno uzyskać pozwolenie wodnoprawne, bądź też jeśli nie jest ono wymagane, zostać zgłoszone do właściwego organu, którym najczęściej jest starosta. Co jednak w sytuacji, gdy właściciel urządzenia wodnego nie dopełnił ciążącego na nim w tym zakresie obowiązku? Co zaliczamy do urządzeń wodnych? Urządzeniem wodnym, zgodnie z Ustawą Prawo wodne ( z późn. zm.) – dalej Ustawa, jest urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, m.in. budowle piętrzące, kanały i rowy, stawy rybne, obiekty energetyki wodnej, pomosty, przystanie, kąpieliska. Kiedy należy je zalegalizować? Na podstawie art. 64a ust. 1. Ustawy, jeżeli urządzenie wodne wykonano bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia, właściciel urządzenia ma możliwość wystąpienia z […]

F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

F-GAZY – NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI KLIMATYZACYJNYMI, CHŁODNICZYMI, SYSTEMAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Czym są F-gazy? Jakie obowiązki mają operatorzy ww. urządzeń i systemów? Gdzie są one zapisane? W celu dostosowania przepisów krajowych do prawodawstwa unijnego, 15 maja 2015 r. uchwalona została Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 881). Ustawa wprowadziła szereg obowiązków dla podmiotów gospodarczych wykorzystujących pośrednio (m.in. poprzez użytkowanie urządzeń chłodniczych) lub bezpośrednio substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane (gazy cieplarniane zawierające fluor – wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), bądź też mieszaniny tych substancji – dalej nazywane F-gazami). F-gazy są powszechnie wykorzystywane jako czynniki chłodnicze. Zgodnie z zapisami ustawy, operator urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej […]

Wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2016

Wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2016

29 września ukazało się Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016 (M.P. 2015. 904). Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik ten wyniósł w minionym roku 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie), dlatego stawki kar w  2016 r. pozostaną takie same jak w roku 2015. Obowiązujące w 2016 r.: górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do ziemi lub do wód – załącznik nr 1 do obwieszczenia; jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,za […]

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

16 września zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P.2015.815) Wysokość opłat środowiskowych przedsiębiorcy obliczają samodzielnie na podstawie stawek określonych w obwieszczeniu. Poniżej przedstawiamy górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 rok dla najczęściej rozliczanych rodzajów korzystania ze środowiska: gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 388,64 zł/kg; substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi – 249,17 zł/kg; wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi – 28,46 zł/dam3; umieszczenie odpadów na składowisku – 284,71 zł/Mg; pobór wody podziemnej – 4,23 zł/m3; pobór wody powierzchniowej śródlądowej – 2,20 zł/m3; powierzchnia, z której odprowadzane są […]

Wzory zaświadczeń potwierdzających recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku

Wzory zaświadczeń potwierdzających recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku

Dnia 23 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz.U.2015.112) określające wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku. Wzory zaświadczeń są dołączone do rozporządzenia w postaci załączników. W pierwszej kolejności zarówno we wzorze zaświadczenia potwierdzającego recykling jak i we wzorze zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku należy zaznaczyć dla kogo jest przeznaczony egzemplarz – są trzy możliwości: Osoby prowadzącej zakład przetwarzania przekazującego odpady do recyklingu /przekazującego odpady do innych niż recykling procesów odzysku (w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku), Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Prowadzącego działalność w zakresie recyklingu/prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku(w przypadku zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling […]

AKTUALNOŚCI: MARZEC 2015

AKTUALNOŚCI: MARZEC 2015

Co wydarzyło się w marcu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W marcu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 6.03.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2015.314) 9.03.2015 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2014.1200) W marcu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 5.03.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie […]

31 marca mija termin składania sprawozdań OPAK

31 marca mija termin składania sprawozdań OPAK

Zbliża się termin składania sprawozdań do właściwych urzędów marszałkowskich za poprzedni rok kalendarzowy o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach (OPAK). Wyróżniamy trzy rodzaje sprawozdań: sprawozdanie OPAK 1 – sprawozdanie to dotyczy wytwórcy opakowań, który informuje o masie wytworzonych pustych opakowań; sprawozdanie OPAK 2 – sprawozdanie to dotyczy importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań; którzy informują o masie przywiezionych z zagranicy pustych opakowań; sprawozdanie OPAK 3 – sprawozdanie to dotyczy eksporterów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, którzy przedstawiają informacje o masie wywiezionych za granicę pustych opakowań i opakowań wraz z produktami. Termin składania rocznego sprawozdania OPAK 1, OPAK 2, […]

Raport KOBIZE do końca lutego

Raport KOBIZE do końca lutego

Każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek złożenia corocznego raportu o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do 28 lutego 2015 roku. Obowiązek składania raportów KOBiZE dotyczy:  „dużych podmiotów” prowadzących instalacje, objętych pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów;  „małych podmiotów” prowadzących na terenie swoich zakładów wyłącznie instalacje, nie wymagające pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Raporty KOBiZE należy złożyć do końca lutego (28/29) każdego roku. Obowiązek sporządzania raportu pojawił się 2011 roku. Zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych […]

Zmiany w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od stycznia 2015 roku

Zmiany w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od stycznia 2015 roku

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014.1322), która wprowadziła szereg zmian prawnych. Przede wszystkim nowe przepisy usprawniają działalność małych przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu niewielkie ilości baterii i akumulatorów przenośnych – do 1 kg rocznie. Tak więc przedsiębiorcy wprowadzający na rynek w ciągu roku do 1 kg baterii i akumulatorów będą mogli wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o zwolnienie w zakresie: osiągania wymaganych poziomów zbierania, uiszczania opłaty produktowej, organizowania, finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym. Aby uzyskać powyższe ulgi, wprowadzający baterie i akumulatory obowiązani są do sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku odpowiednich dokumentów, m.in. zaświadczenia lub […]

Stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków i dopuszczalnego poziomu hałasu na 2015 r.

Stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków i dopuszczalnego poziomu hałasu na 2015 r.

W sierpniu zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2014 roku w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015. Stawki opłat, ustalane corocznie zgodnie z art. 291 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 100,9 w związku z czym opłaty w 2015 r. będą o 0,9% wyższe niż w roku poprzednim. Obwieszczenie określa: górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub […]