Panele fotowoltaiczne – ekologiczny sposób na mniejsze rachunki za prąd

Panele fotowoltaiczne – ekologiczny sposób na mniejsze rachunki za prąd

Ceny energii elektrycznej nie są niskie i nie będą spadały. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy tylko tendencję wzrostową. Ci, którzy chcą obniżyć koszty prądu, mogą poszukać innego dostawcy, przejść na korzystniejszą taryfę lub zacząć oszczędzać. Jest jednak jeszcze jeden sposób – fotowoltaika, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród właścicieli domów jednorodzinnych.

Zapakować? Nie, dziękuję.

Zapakować? Nie, dziękuję.

Zapakować w reklamówkę? Z takim pytaniem spotykam się w co drugim sklepie. W foliowych opakowaniach lądują marchewki, soczki, kartony z butami albo odzieżą, zabawki, krótko mówiąc mniejsze i większe zakupy. Ląduje w nich wszystko. One same lądują w końcu na śmietniku. Najkrótsza prawda o nich jest taka, że produkuje się je w sekundę, używa kwadrans a utylizuje kilkaset lat. Dlatego sklepy zaczęły wprowadzać torby biodegradowalne, które miały rozkładać się szybciej i bez uszczerbku dla środowiska. Teraz okazuje się, że są mu jeszcze mniej przyjazne niż tradycyjne foliówki. Wprowadzeniem ulegającym biodegradacji toreb chwaliło się wiele sieci handlowych. Miały one być bardziej przyjazne dla środowiska i byłyby, gdyby trafiały do specjalnych pojemników […]

OGRÓD W STYLU EKO

OGRÓD W STYLU EKO

Trawnik mojego sąsiada wpędziłby w kompleksy osoby dbające o stan kortów na Wimbledonie czy murawy Camp Nou w Barcelonie, czyli generalnie największych speców od zielonych nawierzchni na świecie. Podejrzewam, że w nocy przeczesuje grzebieniem niesforne źdźbła a przed wejściem na ten dywan zakłada laczki z miękką podeszwą. Taki trawnik to marzenie każdego posiadacza domu z ogrodem. Do tego wystarczy dorzucić kilka starannie przyciętych iglaków, dyskretną grządkę z warzywami nieskażonymi pestycydami i voila. Ogród jak z katalogu. Piękny? Owszem. Praktyczny? No jasne. Ekologiczny? Niekoniecznie. A wręcz przeciwnie. A przecież pomysł na ekologiczny ogród jest prosty chociaż daleko odbiegły od tego co widać przed typowym polskim domem. Dla ekosystemu, na którym stawiamy […]

Standardy jakości gleby

Standardy jakości gleby

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627) powierzchnia ziemi jest to naturalnie ukształtowany teren, gleba oraz znajdująca pod nią warstwa ziemi do głębokości oddziaływania na człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie. Zgodnie z ustawą ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: racjonalne gospodarowanie; zachowanie wartości przyrodniczych; zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania; ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania; utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów; doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów – jeżeli nie są one dotrzymane; zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr […]

Co to jest obszar Natura 2000 ?

Co to jest obszar Natura 2000 ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220) obszar Natura 2000, jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub też obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Obszar ten utworzony został w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych czy też gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Cele przyświecające tworzeniu sieci Natura 2000 są podstawą zachowania równowagi przyrodniczej w środowisku i prawidłowego przebiegu procesów przyrodniczych decydujących o stabilności i trwałości przyrody. Ma to ogromne znaczenie dla jakości życia człowieka, a więc i  możliwości funkcjonowania obecnych i przyszłych pokoleń. Obszar Natura 2000 może obejmować całość lub część obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska […]

Czym jest EMAS?

Czym jest EMAS?

EMAS czyli Europejski System Ekozarządzania i Audytu jest to europejskie rozporządzenie zawierające wytyczne dla systemu zarządzania środowiskiem. EMAS obowiązuje w 25 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przystąpienie do Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu jest dobrowolne, jednakże należy zachęcać organizacje, w szczególności te małe do uczestnictwa w EMAS. Celem EMAS jest dążenie do ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej przez ustanowienie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, systematyczną, obiektywną i okresową ocenę efektywności systemów, dostarczanie informacji o efektach działalności środowiskowej, prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem oraz aktywne zaangażowanie pracowników organizacji oraz odpowiednie szkolenia. Korzyści wynikające z wdrożenia Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu: sprawny system zarządzania środowiskowego; poprawa jakości środowiska pracy; obniżenie kosztów: energii, materiałów, wyposażenia i inwestycji, opłat za korzystanie ze […]

Sposób ustalenia sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach

Sposób ustalenia sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach

31 stycznia 2015 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U.2015.170) Powyższe rozporządzenie określa: zasady pobierania próbek opakowań do badań, wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania, wzór służący ustaleniu sumy zawartości tych metali w opakowaniu. Zasady pobierania próbek opakowań do badań: Próbki do badań pobiera się w sposób losowy z reprezentatywnych opakowań lub też materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań. Próbki muszą być czyste, tak więc przed badaniem należy zadbać o to, aby próbki oczyścić ze śladowych ilości zanieczyszczeń. Dla każdej próbki wykonuje się odrębne badanie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego. Wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach wykorzystanych […]

Podział substancji rakotwórczych

Podział substancji rakotwórczych

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2015.208) substancje rakotwórcze są to „substancje i mieszaniny, które w przypadku przyjmowania drogą pokarmową, wchłaniania drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną raka lub wzrostu częstości jego występowania”. Substancje rakotwórcze dzieli się na 3 kategorie: kategoria 1 – są to substancje o udowodnionym działaniu rakotwórczym na człowieka. Substancje tej kategorii, są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody wskazujące na związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy narażeniem człowieka na tę substancję a powstaniem raka. kategoria 2 – są to substancje, które uważa się za rakotwórcze na człowieka. Istnieją wystarczające dowody pozwalające […]

Jak utworzyć rezerwat przyrody?

Jak utworzyć rezerwat przyrody?

Rezerwat przyrody, według ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Obszary wymienione wyżej są uznawane za rezerwat przyrody na mocy aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Określa się w nim: nazwę położenie lub przebieg granicy i otuliny (jeśli została wyznaczona) cele ochrony rodzaj, typ, oraz podtyp rezerwatu przyrody sprawującego nadzór. W momencie gdy obszar, dla którego planowane jest utworzenie rezerwatu znajduję się na obszarze morskim, właściwość miejscową regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w części dotyczącej tego obszaru, ustala […]