BAZA DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Dowiedz się więcej o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), powinna powstać zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.2013.21 t.j) najpóźniej w terminie 36 m-cy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli do 22 stycznia 2016 r.. BDO będzie prowadzona przez Marszałka województwa oraz administrowana przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wyznaczony przez niego podmiot. W BDO znajdować się będą informacje o:

 • wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach opakowaniowych, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających,

 • wprowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających,

 • wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających,

 • osiągniętych poziomach:

  • odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań i produktów,

  • odzysku i recyklingu pojazdów,

  • zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  • zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,

 • rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach,

 • ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane;

 • rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania,

 • decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

 • innych niż ww. decyzjach wydawanych na podstawie niniejszej ustawy;

 • transgranicznym przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

 • wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i produktów oraz opłat depozytowych i recyklingowych, a także podmiotach, które te opłaty uiściły,

 • przepływie środków finansowych z opłat produktowych, recyklingowych i depozytowych,

 • składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony monitoring, z podaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest;

 • poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z podaniem ich położenia, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii oraz ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych w tych instalacjach;

 • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

 • gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w art. 9q i art. 9s ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zawierać będzie informację objęte rejestrem oraz informacje niezbędne do realizacji obowiązków, które określone są w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów.

Zgodnie z Ustawą o odpadach, podane informacje weryfikować będzie Marszałek województwa na podstawie rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75 ww. Ustawy, wydanych decyzjach na podstawie ww. ustawy oraz odrębnych przepisów ustawowych o umieszczaniu informacji w BDO. Sprawozdania te będzie trzeba składać zgodnie z art. 76 ww. ustawy do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy odpowiedniemu Marszałkowi województwa. Dodatkowo ze względu na zróżnicowane treści opracowań Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia wzory formularzy tych sprawozdań.

Ponadto, do 30 dni od wydania ostatecznych decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami oraz wszelkich decyzji wydanych na podstawie Ustawy o odpadach, właściwy organ będzie musiał przekazać ich kopie do odpowiedniego Marszałka województwa w formie dokumentu elektronicznego w celu umieszczenia ich w BDO.

Baza prowadzona będzie w systemie teleinformatycznym zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

BDO będzie dostępne dla:

 • ministra właściwego do spraw środowiska,
 • administratora,
 • ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • ministra właściwego do spraw rolnictwa,
 • ministra właściwego do spraw transportu,
 • ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • Generalnego oraz Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska,
 • Prezesa oraz dyrektorów urzędów statystycznych,
 • Prezesa oraz dyrektorów zarządów gospodarki wodnej,
 • Głównego Geodety Kraju,
 • marszałka województwa,
 • wojewody,
 • starosty,
 • wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
 • organów Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • zarządu związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

W drodze rozporządzenia zostanie określony przez Ministra Środowiska:

 • adres strony internetowej,
 • sposób prowadzenia BDO,
 • szczegółowy zakres informacji objęty obowiązkiem gromadzenia w BDO,
 • zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami powstanie maksymalnie 36 m-cy po wejściu w życie Ustawy o odpadach i stanowić będzie integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zgodnie z ww. ustawą, wpisu do rejestru będzie można dokonać na wniosek podmiotów określonych w art. 50 ww. ustawy oraz z urzędu podmiotów określonych w art. 51 ust.1. Zwolnione z wpisu do rejestru będą podmioty określone w art.51 ust.2 ww. ustawy. Podmioty, które zobowiązane będą złożyć wniosek o wpis do rejestru, będą musiały złożyć go w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru.

Powstanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ma na celu usprawnienie oraz ujednolicenie systemu gromadzenia danych i przetwarzania informacji zgodnie z wymaganiami informatyzacji. Dane zawarte w centralnych i regionalnych bazach danych o wytworzonych odpadach i gospodarce odpadami, w przeciągu roku od utworzenia BDO zostaną do niej przeniesione.

Podstawa prawna: Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 t.j.)