Oleje odpadowe – definicja

Oleje odpadowe – definicja

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U..2013.21) oleje odpadowe to nic innego jak mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. Zaliczamy do nich: zużyte oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe, oleje hydrauliczne. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r  w  sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923), oleje odpadowe klasyfikowane są głównie w grupie 13  – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12, 19), oraz w innych grupach, np. 12 (12 01 19* – Oleje z obróbki metali łatwo ulegających biodegradacji). Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 […]

Standardy jakości gleby

Standardy jakości gleby

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627) powierzchnia ziemi jest to naturalnie ukształtowany teren, gleba oraz znajdująca pod nią warstwa ziemi do głębokości oddziaływania na człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie. Zgodnie z ustawą ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: racjonalne gospodarowanie; zachowanie wartości przyrodniczych; zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania; ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania; utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów; doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów – jeżeli nie są one dotrzymane; zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr […]

Co to jest obszar Natura 2000 ?

Co to jest obszar Natura 2000 ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220) obszar Natura 2000, jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub też obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Obszar ten utworzony został w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych czy też gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Cele przyświecające tworzeniu sieci Natura 2000 są podstawą zachowania równowagi przyrodniczej w środowisku i prawidłowego przebiegu procesów przyrodniczych decydujących o stabilności i trwałości przyrody. Ma to ogromne znaczenie dla jakości życia człowieka, a więc i  możliwości funkcjonowania obecnych i przyszłych pokoleń. Obszar Natura 2000 może obejmować całość lub część obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska […]

Co rozumiemy pod pojęciem opakowania ?

Co rozumiemy pod pojęciem opakowania ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) za opakowanie uznaje się wyroby wprowadzone do obrotu, bezzwrotne, wykonane z jakiegokolwiek materiału. Opakowania przeznaczone są do: przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania, prezentacji produktów od surowców do towarów przetworzonych. Wyróżnia się trzy rodzaje opakowań: opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku; opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech; opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem […]

Recykling – co to takiego ?

Recykling – co to takiego ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) precyzuje pojęcie recyklingu. Zgodnie z tą ustawą recykling to nic innego jak odzysk surowców , w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Wykorzystać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach. Wyróżniamy też recykling organiczny, czyli ponowne przetwarzanie materiału organicznego. Polega on na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Z kolei składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny. Recykling zajmuje trzecią pozycję w hierarchii sposobów postępowania z odpadami ustępując miejsca zapobieganiu powstawania odpadów oraz przygotowaniu do ponownego […]

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, a co wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, a co wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać następujące informacje: numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; oznaczenie miejsca zbierania odpadów; wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; […]

AKTUALNOŚCI: PAŹDZIERNIK 2015

AKTUALNOŚCI: PAŹDZIERNIK 2015

Co wydarzyło się w październiku 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W październiku 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 06.10.2015 Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1434) 08.10.2015 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne za 10.10.2015 Ustawa z […]

Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) spalania odpadów jest to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Spalarnia odpadów obejmuje instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych. Zarządzający spalarnią odpadów jest obowiązany w czasie przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności  […]

W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688) określa w jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r. A mianowicie: Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z której powstał: Pz = ÷ Mz/Mw∗ 100 gdzie: Pz – oznacza minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu wyrażony w [%]; Mz – oznacza masę zbieranego w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, wartość ta wyrażona jest w  [kg]; Mw – oznacza średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, masa wyrażona jest w [kg], oblicza się ją  wg wzoru: Mw =(R1 + R2+R3) ÷3 gdzie: R1 , […]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o ile decyzja ta poprzedzać będzie wydanie innej decyzji określonej w przepisach prawnych. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy obowiązkowo dołączyć: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kartę informacyjną również należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na […]