Jakie są kryteria składowania odpadów?

Jakie odpady możemy legalnie składować? Na składowisku odpadów mogą być składowane odpady, dla których: – została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów, – przeprowadzono testy zgodności, o ile są wymagane, – spełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów, określone w art. 118 ustawy o odpadach.

Obowiązki gmin w związku z funkcjonowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jakie obowiązki dotyczą gminy? Przedstawiamy poniżej ich zbiorcze zestawienie: * Selektywne zbieranie odpadów komunalnych Gmina ma obowiązek prowadzenia (zorganizowania) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przepis w tym zakresie jest sformułowany kategorycznie, w formie nakazu (gminy nie mają wyboru,

WAŻNE TERMINY – Marzec 2013

Jakie terminy upływają w marcu? Zbliżają się terminy składania sprawozdań i uiszczania opłat, wynikających z obowiązków w zakresie gospodarki odpadami za 2012 rok. Sprawdź, kto i jakie sprawozdanie oraz opłaty powinien złożyć w marcu tego roku.

Zużyty telefon komórkowy – jaki kod odpadu?

Jakim odpadem jest stara komórka? Zużyty telefon komórkowy, nienadający się do dalszego użytku zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowić będzie odpad. Zgodnie z katalogiem odpadów zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska, zużyty telefon komórkowy sklasyfikujemy w grupie 16 02 – obejmującej nieujęte w innych grupach odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości? Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy: – wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;