Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO

Standardy emisyjne z instalacji w zakresie LZO Jakich podmiotów dotyczy emisja lotnych związków organicznych do środowiska? Jakie są kwestie przestrzegania standardów emisyjnych LZO, wymagań monitoringowych, bilansów i sprawozdawczości, a także możliwych sankcji?

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – definicja

Co  to jest RIPOK? Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

Obowiązek sprawozdawczości dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe

Jakie obowiązki sprawozdawcze dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe? Firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości ciekłe są zobowiązane do składania kwartalnych sprawozdań. Raporty należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Odpady – co się z nimi dzieje?

Odpady – co się z nimi dzieje? Wypełniony śmieciami worek wrzucamy do kontenera. Część z nas segreguje odpady. Plastik, szkło i papier wyrzucamy do specjalnie przeznaczonych pojemników w odpowiednich kolorach. W niektórych gminach mieszkańcy kupują specjalne kolorowe worki, w których zbierają swoje posegregowane odpady.

Zmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Kiedy zmiana statusu odpadu? Odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane w katalogu odpadów. Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3

Udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji

Co może społeczeństwo? Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w prowadzonym procesie spoczywa na organie administracyjnym prowadzącym postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS)

A może do EMAS-u? Chcesz poprawić wizerunek firmy, zwiększyć jej konkurencyjność czy uporządkować stan formalnoprawny? Może rozwiązaniem jest dobrowolne przystąpienie do systemu zarządzania środowiskowego np. systemu EMAS. Jest on jednym z ważniejszych i popularniejszych systemów zarządzania środowiskowego wybieranym w przedsiębiorstwach.