Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Jaką sprawę załatwimy w danym urzędzie?

Będąc przedsiębiorcą w dużej czy małej rodzinnej firmie powinieneś wiedzieć jakie wymagania muszą spełniać firmy z zakresu ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo ochrony środowiska reguluje m.in. jakie decyzje, zezwolenia, pozwolenia i licencje trzeba uzyskać w celu prowadzenia działalności zgodnej z prawem. Nierzadko przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją przepisów ustaw czy rozporządzeń lub nie nadążają za ich nowelizacjami. Piszemy do jakiego urzędu udać się w celu załatwienia danej sprawy związanej z gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, ochroną powietrza, pozwoleniem zintegrowanym, procesem inwestycyjnym, opłatami czy złożeniem informacji. Najczęściej załatwiane sprawy: a) gospodarka odpadami wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Urząd Marszałkowski (przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku […]

Kary pieniężne za samowolną wycinkę drzew

Karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Karę pieniężna ustala się w wysokości 3-krotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewów na podstawie stawek określonych w drodze rozporządzenia. Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji. Co roku w drodze obwieszczenia Minister Środowiska podaje stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawki kar za zniszczenie zieleni na dany rok. Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu […]

Spalarnia odpadów – za czy przeciw?

Dzisiejsze czasy sprzyjają kumulowaniu się ogromnych ilości odpadów komunalnych. W Polsce rocznie jest wytwarzane od 12do 13 mln ton odpadów komunalnych. Do 2014 r. mamy zmniejszyć ilość składowanych odpadów komunalnych do max. 60%. Takie cele przyjęto w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014. Główne zobowiązania nakładane są na państwa członkowskie w aktach prawnych Unii Europejskiej. Gospodarce odpadami komunalnymi nie jest poświęcony wyłącznie żaden akt prawny Unii Europejskiej, jednakże pośrednio lub bezpośrednio odnosi się do tego zagadnienia wiele dyrektyw. Jak zmniejszyć ilość składowanych odpadów? W tym celu budowane są spalarnie odpadów komunalnych. Spalarnie odpadów mają powstać między innymi w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Łodzi czy Poznaniu. Koszt budowy takiej inwestycji zależy od skali przedsięwzięcia i jest szacowany w miliardach złotych. Część kosztów na wybudowanie spalarni śmieci będzie pochodziła ze środków unijnych. Opinia społeczna […]

Zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych

Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) podstawą gospodarowania odpadami w Polsce mają być zakłady zagospodarowania odpadów (z.z.o.) o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. W związku z tym na poziomie regionalnym zarządy województw muszą wyznaczyć w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) regiony gospodarki odpadami komunalnymi obsługiwane przez regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu. Ustalenie, że w danym regionie powinna zostać wybudowana przedmiotowa instalacja musi być poprzedzone działaniami określonymi w art. 35 nowej ustawy o odpadach. Należy również uwzględniać […]

System zarządzania środowiskowego

System zarządzania środowiskowego (SZŚ) – kierowanie w taki sposób działaniami firmy, aby minimalizować niekorzystny wpływ na stan środowiska. System zarządzania środowiskowego obejmuje: strukturę organizacyjną; czynności planowania; zakres odpowiedzialności; przyjęte praktyki i procedury; procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi firmy. Najczęściej stosowane standardy to: ISO 14 001 i EMAS.

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy może nastąpić odmowa wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów ? Artykuł 46 ustawy o odpadach określa w jakich przypadkach organ może odmówić wydania zezwolenia na zbierania lub przetwarzanie odpadów. Dla organu wydającego decyzję oznacza to konieczność dokonania oceny nie tylko samego wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, ale również sprawdzenie, czy zamierzony sposób gospodarowania odpadami: mógłby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowa ludzi lub dla środowiska – przeszkoda faktyczna; jest niezgodny z planami gospodarki odpadami (Krajowy PGO i wojewódzki PGO) – przeszkoda planistyczna; jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego (miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – przeszkoda prawna. Podstawą do odmowy wydania decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest niezgodność zamierzonego sposobu gospodarki odpadami z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to przeszkody nie stanowi brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, […]

Nowe procesy odzysku i recyklingu

Nowe procesy odzysku i recyklingu

Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. podaje nowy obowiązujący podział procesów odzysku i recyklingu: R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii(*) R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników R3 Recykling lub odzysksubstancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**) R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) R6 Regeneracja kwasów lub zasad R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń R8 Odzysk składników z katalizatorów R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w […]

Wycinka drzew – w jakich przypadkach nie są pobierane opłaty?

Na podstawie art. 86 ustawy o ochronie przyrody nie pobiera się opłat za usunięcie drzew: 1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie (określa art. 83 ust. 6 ww. ustawy – drzew lub krzewów: w lasach; owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; na plantacjach drzew i krzewów; których wiek nie przekracza 10 lat; usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; które utrudniają […]

Odnawialne źródła energii – projekt ustawy

Odnawialne źródła energii – projekt ustawy

Odnawialne źródła energii definiuje obecnie ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. OZE to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Rozwój OZE jest jednym z priorytetów wymienianych w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku. W obszarze wykorzystania OZE przewiduje ona m.in. mechanizmy wsparcia zielonej energii (przyjaznej środowisku energii), które mają zachęcać do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Obecnie najważniejszym krajowym aktem prawnym w zakresie rozwoju OZE jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Akt ten reguluje cały sektor energetyczny. Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem […]

Wygaśnięcie i cofnięcie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Wygaśnięcie i cofnięcie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Kiedy wygasa zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Artykuł 48 ustawy o odpadach określa, kiedy zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa. Zgodnie z tym przepisem zezwolenie wygasa: – po upływie czasu, na jaki zostało wydane; – jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe; – na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem; – jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne; – jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata. Kiedy zostaje cofnięte zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Cofnięcia zezwolenia następuje w przypadku, gdy posiadacz zezwolenia narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie […]