Rolnicy – opłaty za korzystanie ze środowiska

Czy opłaty za korzystanie ze srodowiska dotyczą rolników? Obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest nałożony na podmioty zgodnie z art. 3 pkt 20 lit. a) ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150). Do podmiotów korzystających ze środowiska należy również osoba fizyczna jak i prawna prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt. Nie jest to jednak osoba prowadząca działalność w rolnictwie, wymieniona obok przedsiębiorcy nie jest przedsiębiorcą. Działalność tego rodzaju jest wyłączona z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej art. 3 (Dz.U.2010.220.1447).

Opłaty za korzystanie ze środowiska – przeładunek benzyny i oleju napędowego cz. 2

Jak ponosimy opłaty marszałkowskie za przeładunek oleju napędowego? Na początek definicja – olej napędowy  – jest mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielonych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych. To paliwo przeznaczone do silników wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym. Opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie emisji gazów z procesu przeładunku oleju opałowego należy ponieść uwzględniając zarówno przeładunek oleju napędowego do zbiornika, jak i tankowanie pojazdów. Przy przeładunku oleju napędowego obowiązują takie same zasady jak dla benzyn silnikowych.

Komunalne osady ściekowe – definicja

 Co to są komunalne osady ściekowe? Z treści ustawy o odpadach wynika, że komunalne osady ściekowe – to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Zgodnie z katalogiem odpadów klasyfikuje się je do grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.

Puszki po farbie – jaki kod odpadu?

Opakowanie po farbie, jaki kod odpadu powinniśmy mu przypisać? Który kod będzie właściwy? Jak wybrać kod odpadu, który umożliwi wykonanie prawidłowej ewidencji odpadów? Puszki to opakowania metalowe zawierające zazwyczaj resztki farby. Większość farb zawiera substancje niebezpieczne, więc jej pozostałość może czynić z tego opakowania odpad niebezpieczny.

Toner drukarski – jaki kod odpadu?

Jak prawidłowo klasyfikować toner drukarski? Wielu przedsiębiorców boryka się z problemami w zakresie klasyfikacji odpadów. Szczególnie dyskusyjnym przypadkiem jest wybór właściwego kodu odpadu dla tonera drukarskiego, zgodnie z katalogiem odpadów. Tą kwestie należy rozpatrzyć w dwóch przypadkach. Osobno dla drukarni i zakładów poligraficznych oraz dla biur

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – co to za instytucja i czym się zajmuje? GIOŚ to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana instytucja publiczna, dostarczająca instrumentów do prowadzenia efektywnej polityki ekologicznej, wyrażająca troskę o stan środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. Działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska. GIOŚ-owi podlegają Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Opłaty za korzystanie ze środowiska – przeładunek benzyny i oleju napędowego cz. 1

Opłaty za korzystnie ze środowiska dotyczą zarówno przeładunku benzyn silnikowych jak i oleju napędowego. W przypadku przeładunku benzyn ustawodawca określił ryczałtowy sposób rozliczeń opłaty marszałkowskiej za samochód,  natomiast przy oleju napędowym trzeba liczyć emisję na zasadach ogólnych. 

Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Jakich formalności trzeba dopełnić aby prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów? Jeśli chcesz prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów musisz uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie dla większości przedsięwzięć wydaje starosta po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W określonych przypadkach takie zezwolenie wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska (dla przedsięwzięć na terenach zamkniętych) lub marszałek województwa (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – art. 378 ust. 2a ustawy prawo ochrony środowiska).