AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2015

AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2015

Co wydarzyło się w styczniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W styczniu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 01.01.2015 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.1322) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U.2014.1298) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu […]

Aktualności: Grudzień 2014

Aktualności: Grudzień 2014

Co wydarzyło się w grudniu 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W grudniu 2014 ogłoszono następujące akty prawne: 12.12.2014 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2014.1789) 16.12.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800) Rozporządzenie weszło w życie […]

Aktualności: Listopad 2014

Aktualności: Listopad 2014

Co wydarzyło się w listopadzie 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W listopadzie 2014 weszły w życie następujące akty prawne: 14.11.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2014.1482) W listopadzie 2014 ogłoszono następujące akty prawne: 07.11.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej […]

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

UWAGA! Kończy się termin obowiązywania zezwoleń odpadowych

Wszystkim podmiotom gospodarującym odpadami przypominamy, że z dniem 23 stycznia 2015 r. wygasają decyzje zezwalające na zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Obowiązek uzyskania nowych zezwoleń odpadowych wprowadziła ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21 ze zm.). Zgodnie z art. 232 tej ustawy: 1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów i zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy. 2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od […]

Opłata rejestracyjna do pozwolenia zintegrowanego

Opłata rejestracyjna do pozwolenia zintegrowanego

Składając wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska jako całości poza opłatą skarbową należy wnieść także opłatę rejestracyjną. Stawki opłaty rejestracyjnej określone zostały w nowym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 września 2014 r. (Dz.U.2014.1183). Nowe rozporządzenie uchyla wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002.190.1591). W obecnym rozporządzeniu przeliczono wszystkie kwoty opłaty z euro na złotówki przyjmując przelicznik 4 do 1 dla euro. Dostosowano również rodzaje instalacji do nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które również weszło w życie 5 września 2014 r. Opłatę rejestracyjną wpłaca się na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza […]

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 r.

Sprawdź jaka będzie wysokość opłat środowiskowych w 2015 r. Co roku Minister Środowiska ogłasza nowe, wyższe stawki za korzystanie ze środowiska. Wysokość stawek na rok 2015 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. (M.P.2014.790). Opłaty środowiskowe ponosi się za wprowadzanie gazów i wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód z ujęć własnych oraz składowanie odpadów. Opłaty wraz ze sprawozdaniem na podstawie którego naliczono wysokość opłaty wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, a w przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń, (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w […]

Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Raport początkowy i końcowy do pozwoleń zintegrowanych

Obowiązek sporządzenia raportu początkowego i końcowego wprowadziła do ustawy Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U.2014.1101). Raport początkowy jest swoistą informacją o stanie skażenia gleby i wód gruntowych substancjami stwarzającymi zagrożenie. Konieczny jest dla wszystkich instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany, których eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcje lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występowanie zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Raport początkowy wymagany jest jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i zgodnie z art. 208 ustawy POŚ powinien zawierać: informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu; informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne; nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych […]

Aktualności: Sierpień 2014

Aktualności: Sierpień 2014

Co wydarzyło się w sierpniu 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W sierpniu 2014 weszły w życie następujące akty prawne: 01.08.2014 Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2014.942) 09.08.2014 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin (Dz.U.2014.907) W sierpniu 2014 ogłoszono następujące akty prawne: 08.08.2014 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości […]

Co zmieniło się w zakresie gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach

Co zmieniło się w  zakresie gospodarowania odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach

Przypominamy co zmieniło się w gospodarce odpadowej! Wejście w życie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. całkowicie zmieniło wymogi co do uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami przez przedsiębiorców. Wcześniej, by uregulować kwestie gospodarowania odpadami w firmach, należało złożyć informacje o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi lub uzyskać odpowiednie decyzje: decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami, decyzję zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na transport lub zbieranie odpadów, zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W świetle nowej ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. nie jest już wymagane: złożenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami i decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, […]

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy zielonej i bursztynowej – procedura

Transgraniczne przemieszczanie odpadów z listy zielonej i bursztynowej – procedura

Ogólne zasady dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów zostały określone w artykule: Międzynarodowy transport odpadów. Teraz przedstawimy procedury postępowania przy wywozie i przywozie odpadów do Polski. Odpady z listy zielonej Odpady z listy zielonej to odpady przeznaczone do odzysku. Wymienione są w załączniku III rozporządzenia WE 1013/2006. Są to tzw. czyste strumienie odpadów takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, złom, pochodzące z selektywnej zbiorki lub z procesów obróbki mechanicznej (sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania). Przemieszczanie odpadów przeznaczonych do odzysku nie wymaga pisemnego zezwolenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, podlega jedynie procedurze informacyjnej. Procedura ta obejmuje obowiązek: Zawarcia umowy pomiędzy firmą wysyłająca odpady a odbiorcą odpadów. Umowa zawiera zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo […]