AUDYT ZEWNĘTRZNY DLA PROWADZĄCYCH ODZYSK LUB RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

Prowadzisz odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych – sprawdź czy musisz mieć audyt zewnętrzny!

Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego wprowadzono ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Zgodnie z nią od 1 stycznia 2016 r. każdy przedsiębiorca który prowadzi recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w tym odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg oraz wystawia dokumenty potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku odpadów opakowaniowych (DPO) lub dokumenty potwierdzające recykling odpadów opakowaniowych (DPR) będzie zobowiązany do wykonywania rocznych audytów zewnętrznych w terminie do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Również eksporter odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotowy dostawca odpadów opakowaniowych, który wystawia w danym roku kalendarzowym dokumenty potwierdzające eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych do recyklingu (EDPR) lub odzysku (EDPO) o masie przekraczającej 400 Mg zobligowany będzie do przeprowadzenia takiego audytu.

Audyt zewnętrzny przeprowadzony musi być przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Wybór audytora oraz pokrycie kosztów audytu należeć będzie do obowiązku przedsiębiorcy. Takie kontrole będą miały na celu weryfikacje wiarygodności danych zawartych w DPR, DPO, EDPR, EDPO oraz dokumentach celnych i fakturach.

Audytor będzie kontrolować:

  • czy spełniane są wymagania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym zgodności posiadanych decyzji z prowadzonym recyklingiem i innym niż recykling procesem odzysku,

  • możliwości techniczne, w tym moc przerobową instalacji posiadanych przez prowadzącego odzysk i recykling pozwalających na przetwarzanie odpadów opakowaniowych w wielkości odpowiadającej danym zawartym w dokumentach DPO i DPR wystawionym w danym roku,

  • zgodność ze stanem faktycznym informacji zawartych w oświadczeniu, że odpady opakowaniowe zostaną poddane recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku w instalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju,

  • masę odpadów opakowaniowych przyjętych i odpowiednio przetworzonych lub wywiezionych z terytorium kraju.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów i dowodów akredytowany weryfikator środowiskowy sporządzi pisemny raport.

Raport ten wraz z dokumentacją, audytor przekazywać będzie przedsiębiorcy, a także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i marszałkowi województwa uwierzytelnioną kopię raportu.

Przedsiębiorcy będą musieli przechowywać sprawozdanie oraz dokumentację z audytu przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, którego audyt będzie dotyczyć.

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

  • szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania audytu,

  • szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu,

  • termin przekazania sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

Podstawa prawna