AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2015 R.

Co wydarzyło się w grudniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska?

Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu.

Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany został pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl

W grudniu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne:

10.12.2015
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz.U.2015.2100)

22.12.2015
Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.2171)
Ustawa weszła w życie 23.12.2015

29.12.2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz.U.2015.2250)
Rozporządzenie weszło w życie 30.12.2015

29.12.2015
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego (Dz.U.2015.2267)
Rozporządzenie weszło w życiu 30.12.2015

29.12.2015
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2015.2273)
Ustawa wejdzie w życie 28.01.2016

29.12.2015
Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.2015.2278)
Ustawa wejdzie w życie 30.12.2015

30.12.2015
Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.2295)
Ustawa wchodzi w życie 31.12.2015

31.12.2015
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U.2015.2365)
Ustawa wchodzi w życie 31.12.2015