Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jaka jest podstawa prawna udziału społeczeństwa w OOŚ? Przy jakich postępowaniach społeczeństwo może brać udział? Na jakim etapie można składać wnioski/pytania/uwagi? Jakie są terminy administracyjne? Co oznacza to dla przedsiębiorców? Jaka jest podstawa prawna udziału społeczeństwa w OOŚ? Podstawę prawną udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko stanowi Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). Przy jakich postępowaniach społeczeństwo może brać udział? Na mocy Ustawy, dla tych przedsięwzięć, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny ich oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa w tym postępowaniu jest […]

JAK ZALEGALIZOWAĆ ISTNIEJĄCE URZĄDZENIE WODNE?

JAK ZALEGALIZOWAĆ ISTNIEJĄCE URZĄDZENIE WODNE?

Każde urządzenie wodne powinno uzyskać pozwolenie wodnoprawne, bądź też jeśli nie jest ono wymagane, zostać zgłoszone do właściwego organu, którym najczęściej jest starosta. Co jednak w sytuacji, gdy właściciel urządzenia wodnego nie dopełnił ciążącego na nim w tym zakresie obowiązku? Co zaliczamy do urządzeń wodnych? Urządzeniem wodnym, zgodnie z Ustawą Prawo wodne ( z późn. zm.) – dalej Ustawa, jest urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, m.in. budowle piętrzące, kanały i rowy, stawy rybne, obiekty energetyki wodnej, pomosty, przystanie, kąpieliska. Kiedy należy je zalegalizować? Na podstawie art. 64a ust. 1. Ustawy, jeżeli urządzenie wodne wykonano bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia, właściciel urządzenia ma możliwość wystąpienia z […]