Oleje odpadowe – definicja

Oleje odpadowe – definicja

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U..2013.21) oleje odpadowe to nic innego jak mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. Zaliczamy do nich: zużyte oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe, oleje hydrauliczne. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r  w  sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923), oleje odpadowe klasyfikowane są głównie w grupie 13  – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12, 19), oraz w innych grupach, np. 12 (12 01 19* – Oleje z obróbki metali łatwo ulegających biodegradacji). Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 […]

AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2016 R.

AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2016 R.

Co wydarzyło się w styczniu 2016 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany został pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W styczniu 2016 r. weszły w życie następujące akty prawne: 01.01.2016 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U.2015.1694) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy […]

Standardy jakości gleby

Standardy jakości gleby

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627) powierzchnia ziemi jest to naturalnie ukształtowany teren, gleba oraz znajdująca pod nią warstwa ziemi do głębokości oddziaływania na człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie. Zgodnie z ustawą ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: racjonalne gospodarowanie; zachowanie wartości przyrodniczych; zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania; ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania; utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów; doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów – jeżeli nie są one dotrzymane; zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr […]

Co to jest obszar Natura 2000 ?

Co to jest obszar Natura 2000 ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2009.151.1220) obszar Natura 2000, jest to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub też obszar mający znaczenie dla Wspólnoty. Obszar ten utworzony został w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych czy też gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Cele przyświecające tworzeniu sieci Natura 2000 są podstawą zachowania równowagi przyrodniczej w środowisku i prawidłowego przebiegu procesów przyrodniczych decydujących o stabilności i trwałości przyrody. Ma to ogromne znaczenie dla jakości życia człowieka, a więc i  możliwości funkcjonowania obecnych i przyszłych pokoleń. Obszar Natura 2000 może obejmować całość lub część obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody, takimi jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska […]