AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2015 R.

AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2015 R.

Co wydarzyło się w grudniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony, gdzie publikowany został pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W grudniu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 10.12.2015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz.U.2015.2100) 22.12.2015 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w […]

Co rozumiemy pod pojęciem opakowania ?

Co rozumiemy pod pojęciem opakowania ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888) za opakowanie uznaje się wyroby wprowadzone do obrotu, bezzwrotne, wykonane z jakiegokolwiek materiału. Opakowania przeznaczone są do: przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania, prezentacji produktów od surowców do towarów przetworzonych. Wyróżnia się trzy rodzaje opakowań: opakowania jednostkowe, służące do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, w tym przeznaczone do konsumpcji produktów naczynia jednorazowego użytku; opakowania zbiorcze, zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów, niezależnie od tego, czy są one przekazywane użytkownikowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży i które można zdjąć z produktu bez naruszenia jego cech; opakowania transportowe, służące do transportu produktów w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w celu zapobiegania ich uszkodzeniom, z wyłączeniem […]

Recykling – co to takiego ?

Recykling – co to takiego ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) precyzuje pojęcie recyklingu. Zgodnie z tą ustawą recykling to nic innego jak odzysk surowców , w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Wykorzystać można w ten sposób, nawet wielokrotnie, substancje zawarte w odpadach. Wyróżniamy też recykling organiczny, czyli ponowne przetwarzanie materiału organicznego. Polega on na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan. Z kolei składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny. Recykling zajmuje trzecią pozycję w hierarchii sposobów postępowania z odpadami ustępując miejsca zapobieganiu powstawania odpadów oraz przygotowaniu do ponownego […]