W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688) określa w jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r. A mianowicie: Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z której powstał: Pz = ÷ Mz/Mw∗ 100 gdzie: Pz – oznacza minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu wyrażony w [%]; Mz – oznacza masę zbieranego w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, wartość ta wyrażona jest w  [kg]; Mw – oznacza średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, masa wyrażona jest w [kg], oblicza się ją  wg wzoru: Mw =(R1 + R2+R3) ÷3 gdzie: R1 , […]