Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) spalania odpadów jest to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej. Spalarnia odpadów obejmuje instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych. Zarządzający spalarnią odpadów jest obowiązany w czasie przyjmowania i termicznego przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska, w szczególności  […]

W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

W jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r.?

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688) określa w jaki sposób obliczyć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu do dnia 31.12.2020 r. A mianowicie: Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z której powstał: Pz = ÷ Mz/Mw∗ 100 gdzie: Pz – oznacza minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu wyrażony w [%]; Mz – oznacza masę zbieranego w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, wartość ta wyrażona jest w  [kg]; Mw – oznacza średnioroczną masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w danej grupie, masa wyrażona jest w [kg], oblicza się ją  wg wzoru: Mw =(R1 + R2+R3) ÷3 gdzie: R1 , […]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – jakie dokumenty należy złożyć?

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o ile decyzja ta poprzedzać będzie wydanie innej decyzji określonej w przepisach prawnych. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy obowiązkowo dołączyć: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Raport należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; karta informacyjna przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Kartę informacyjną również należy złożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych; poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na […]

AKTUALNOŚCI: WRZESIEŃ 2015

AKTUALNOŚCI: WRZESIEŃ 2015

Co wydarzyło się we wrześniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl We wrześniu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 04.09.2015 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 09.09.2015 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do […]

Wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2016

Wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2016

29 września ukazało się Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2016 (M.P. 2015. 904). Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik ten wyniósł w minionym roku 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie), dlatego stawki kar w  2016 r. pozostaną takie same jak w roku 2015. Obowiązujące w 2016 r.: górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do ziemi lub do wód – załącznik nr 1 do obwieszczenia; jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,za […]

Jakie substancje wprowadzane w ściekach przemysłowych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Jakie substancje wprowadzane w ściekach przemysłowych wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnego do tych substancji zaliczamy : rtęć (Hg); kadm (Cd); heksachlorocykloheksan (HCH); tetrachlorometan (czterochorek węgla)(CCl4); pentachlorofenol (2,3,4,5,6,)pięciochloro-1- hydroksybenzen i jego sole; aldryna (C12H8Cl6); dieldryna (C12H8Cl6O); endryna (C12H8Cl6O); izodryna (C12H8Cl6); dwuchloro – dwufenylo – trójchloroetan (DDT); wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB); wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT); heksachlorobenzen (HCB); heksachlorobutadien (HCBD); trichlorometan (CHCl3); 1,2 – dichloroetan (EDC); trichloroetylen (TRI); tetrachloroetylen (PER); trichlorobenzen (TCB). A także: arsen; bar; beryl; bor; chrom sześciowartościowy; chrom ogólny; cynk; cyna; kobalt; miedź; molibden; nikiel; ołów; selen; srebro; tal; tytan; […]

Ścieki przemysłowe – definicja

Ścieki przemysłowe – definicja

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139) ścieki przemysłowe to ścieki niebędące ściekami bytowymi, lub też wodami opadowymi lub roztopowymi. Ścieki przemysłowe powstają w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową lub poprzez mieszanie ich ze ściekami innego podmiotu. Ścieki przemysłowe można odprowadzać na dwa sposoby : do oczyszczalni ścieków; do wód płynących. W przypadku odprowadzania ścieków do oczyszczalni – wprowadzanie ścieków odbywa się albo poprzez kanalizację sanitarną, albo przez wywóz beczkowozem do oczyszczalni ścieków. W przypadku wód płynących jest to dopuszczalne, jeśli są spełnione następujące warunki: nie są to wody na terenie, gdzie ustanowiono formy ochrony przyrody […]