Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016

16 września zostało wydane Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (M.P.2015.815) Wysokość opłat środowiskowych przedsiębiorcy obliczają samodzielnie na podstawie stawek określonych w obwieszczeniu. Poniżej przedstawiamy górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 rok dla najczęściej rozliczanych rodzajów korzystania ze środowiska: gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 388,64 zł/kg; substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi – 249,17 zł/kg; wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi – 28,46 zł/dam3; umieszczenie odpadów na składowisku – 284,71 zł/Mg; pobór wody podziemnej – 4,23 zł/m3; pobór wody powierzchniowej śródlądowej – 2,20 zł/m3; powierzchnia, z której odprowadzane są […]

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu skupu surowców wtórnych, złomu i ZSEE

OPIS: Na podstawie niniejszego wniosku została wydana pozytywna decyzja administracyjna w lutym 2015 r. Opracowanie wykonano dla podmiotu który działał w oparciu o decyzje zezwalającą na zbieranie odpadów wydaną na podstawie przepisów „starej” ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Podmiot gospodarczy z uwagi na istniejącą działalność nie wymagał uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania złomu. Wnioskowano o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów: opakowaniowych, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metali żelaznych i nieżelaznych, baterii i akumulatorów, kabli, zużytych urządzenie elektrycznych i elektronicznych oraz elementów z nich usuniętych. Stan prawny wzoru wniosku jest aktualny na dzień jego sporządzanie tj. 03.09.2015 r.  

AKTUALNOŚCI: SIERPIEŃ 2015

AKTUALNOŚCI: SIERPIEŃ 2015

Co wydarzyło się w sierpniu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W sierpniu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 06.08.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz.U.2015.1016) 22.08.2015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U.2015.1116) 26.08.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia […]