Odpady – definicja

Odpady – definicja

Odpady w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013.21) są to substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, biorąc pod uwagę: 1. źródło powstania; 2. składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi; 3. właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, m in.: wybuchowe; utleniające; wysoce łatwopalne; łatwopalne; drażniące; szkodliwe; toksyczne; rakotwórcze; żrące; zakaźne; działające szkodliwie na rozrodczość; mutagenne; uczulające; ekotoksyczne; odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy; odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą […]

Rodzaje odpadów medycznych i dpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

Rodzaje odpadów medycznych i dpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

W dniu 22 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz.U.2015.1116). Zgodnie z tym rozporządzeniem są 2 rodzaje odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny. Są to: 18 01, czyli Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej; 18 02, czyli Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Do odpadów grupy 18 01, których odzysk jest dopuszczalnych zaliczamy: 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03); 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy); 18 01 06* – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne; 18 01 07 – Chemikalia,w  […]

AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2015

AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2015

Co wydarzyło się w lipcu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W lipcu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 29.07.2015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909) W lipcu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 22.07.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru […]