Rodzaje opakowań, co do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach

Rodzaje opakowań, co do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach

28 stycznia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 roku określające rodzaje opakowań do których nie stosuje się wymagań dotyczących nieprzekraczania maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego zwanych „metalami ciężkimi” w opakowaniu na poziomie 100 mg/kg. W rozporządzeniu tym brano pod uwagę właściwości fizyczne oraz skład chemiczny opakowań, ryzyko powstania zagrożeń dla środowiska, a także życie i zdrowie ludzi. Na tej liście znalazły się następujące rodzaje opakowań: opakowania szklane, opakowania w postaci skrzyń i palet z tworzyw sztucznych. W opakowaniach szklanych : maksymalna suma zawartości metali ciężkich nie może przekraczać 200 mg/kg, metale ciężkie nie mogą być wprowadzane celowo, jeśli wystąpi przekroczenie zawartości metali ciężkich to na skutek użycia do produkcji materiałów […]

Czym jest EMAS?

Czym jest EMAS?

EMAS czyli Europejski System Ekozarządzania i Audytu jest to europejskie rozporządzenie zawierające wytyczne dla systemu zarządzania środowiskiem. EMAS obowiązuje w 25 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przystąpienie do Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu jest dobrowolne, jednakże należy zachęcać organizacje, w szczególności te małe do uczestnictwa w EMAS. Celem EMAS jest dążenie do ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej przez ustanowienie i wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, systematyczną, obiektywną i okresową ocenę efektywności systemów, dostarczanie informacji o efektach działalności środowiskowej, prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem oraz aktywne zaangażowanie pracowników organizacji oraz odpowiednie szkolenia. Korzyści wynikające z wdrożenia Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu: sprawny system zarządzania środowiskowego; poprawa jakości środowiska pracy; obniżenie kosztów: energii, materiałów, wyposażenia i inwestycji, opłat za korzystanie ze […]

AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2015

AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2015

Co wydarzyło się w czerwcu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W czerwcu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 12.06.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U.2015.796) Rozporządzenie weszło w życie 27.06.2015 r. 29.06.2015 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909) Rozporządzenie wejdzie w życie 29.07.2015 r.