Sposób ustalenia sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach

Sposób ustalenia sumy zawartości metali ciężkich w opakowaniach

31 stycznia 2015 r. weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz.U.2015.170) Powyższe rozporządzenie określa: zasady pobierania próbek opakowań do badań, wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania, wzór służący ustaleniu sumy zawartości tych metali w opakowaniu. Zasady pobierania próbek opakowań do badań: Próbki do badań pobiera się w sposób losowy z reprezentatywnych opakowań lub też materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań. Próbki muszą być czyste, tak więc przed badaniem należy zadbać o to, aby próbki oczyścić ze śladowych ilości zanieczyszczeń. Dla każdej próbki wykonuje się odrębne badanie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego. Wzór służący ustaleniu zawartości każdego z metali w poszczególnych materiałach wykorzystanych […]

AKTUALNOŚCI: MAJ 2015

AKTUALNOŚCI: MAJ 2015

Co wydarzyło się w maju 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W maju 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 04.05.2015 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego wytwórcy energii w małej instalacji (Dz.U.2015.595) 04.05.2015 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji (Dz.U.2015.598) 14.05.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska […]

Co to są PCB?

Co to są PCB?

PCB to nic innego jak: – polichlorowane bifenyle, – polichlorowane trifenyle, – monometylotetrachlorodifenylometan, – monometylodichlorodifenylometan, – monometylodibromodifenylometan, – mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie. PCB są to substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska. Odpady zawierające PCB zakwalifikowane są pod kodami: 13 03 01* – oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB; 16 02 09* – transformatory i kondensatory zawierające PCB; 16 02 10* – zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09*. Zasady gospodarowania odpadami z PCB: Zakazuje się odzysku PCB; Zakazuje się spalania PCB na statkach; Odpady zawierające PCB mogą być przetwarzane, ale dopiero w momencie gdy z tych odpadów zostanie usunięte […]