Podział substancji rakotwórczych

Podział substancji rakotwórczych

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2015.208) substancje rakotwórcze są to „substancje i mieszaniny, które w przypadku przyjmowania drogą pokarmową, wchłaniania drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną raka lub wzrostu częstości jego występowania”. Substancje rakotwórcze dzieli się na 3 kategorie: kategoria 1 – są to substancje o udowodnionym działaniu rakotwórczym na człowieka. Substancje tej kategorii, są to substancje, dla których istnieją wystarczające dowody wskazujące na związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy narażeniem człowieka na tę substancję a powstaniem raka. kategoria 2 – są to substancje, które uważa się za rakotwórcze na człowieka. Istnieją wystarczające dowody pozwalające […]

Zmiana listy rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów !!!

Zmiana listy rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów !!!

Od 1 stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia, ewidencja odpadów (Dz.U.2014.1974). Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U.2001.152.1735). Na liście odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów znalazły się następujące kody: Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów Ilość odpadów [Mg]/rok] 1. Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń 2. Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń 3. Odpady kory […]

AKTUALNOŚCI: MARZEC 2015

AKTUALNOŚCI: MARZEC 2015

Co wydarzyło się w marcu 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W marcu 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 6.03.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U.2015.314) 9.03.2015 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2014.1200) W marcu 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 5.03.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie […]