Składanie sprawozdań OŚ-OP 1 do 31 marca

Składanie sprawozdań OŚ-OP 1 do 31 marca

Do 31 marca 2015 roku do urzędów marszałkowskich należy złożyć sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1). Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP 1 dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, którzy: nie realizują obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; realizują obowiązek odzysku i recykling odpadów opakowaniowych samodzielnie; realizują obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez organizacje odzysku opakowań. W sprawozdaniu OŚ-OP1 należy wyliczyć należną opłatę produktową. Sposób obliczenia opłaty produktowej określa załącznik nr 2 do ustawy z dnia13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888). Wyliczoną wysokość opłaty produktowej należy uiścić na konto danego urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Termin składania sprawozdania OŚ-OP1 mija 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Zgodnie z ustawą […]

31 marca mija termin składania sprawozdań OPAK

31 marca mija termin składania sprawozdań OPAK

Zbliża się termin składania sprawozdań do właściwych urzędów marszałkowskich za poprzedni rok kalendarzowy o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach (OPAK). Wyróżniamy trzy rodzaje sprawozdań: sprawozdanie OPAK 1 – sprawozdanie to dotyczy wytwórcy opakowań, który informuje o masie wytworzonych pustych opakowań; sprawozdanie OPAK 2 – sprawozdanie to dotyczy importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań; którzy informują o masie przywiezionych z zagranicy pustych opakowań; sprawozdanie OPAK 3 – sprawozdanie to dotyczy eksporterów dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, którzy przedstawiają informacje o masie wywiezionych za granicę pustych opakowań i opakowań wraz z produktami. Termin składania rocznego sprawozdania OPAK 1, OPAK 2, […]

Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Termin złożenia sprawozdania z odpadów mija 15 marca 2015 roku

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania do urzędów marszałkowskich zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Termin złożenia sprawozdań mija 15 marca 2015 roku. Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013.21) do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami obowiązani są przedsiębiorcy: wytwarzający odpady; zbierający odpady, przetwarzający odpady, – obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów; przedsiębiorcy wydobywający odpady ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach za 2014 rok sporządza się na podstawie dotychczasowych wzorów formularzy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U.2010.249.1674). […]

AKTUALNOŚCI: LUTY 2015

AKTUALNOŚCI: LUTY 2015

Co wydarzyło się w lutym 2015 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W lutym 2015 r. weszły w życie następujące akty prawne: 06.02.2015 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.122) 12.02.2015 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.151) 28.02.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U.2015.278) W lutym 2015 r. ogłoszono następujące akty prawne: 25.02.2015 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego […]