Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami ważne jeszcze przez rok

Decyzje z zakresu gospodarowania odpadami ważne jeszcze przez rok

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), z dniem 23 stycznia 2015 r. stracić miały ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed 23 stycznia 2013 r. Jednak zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.122) wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 22 stycznia 2016 r. A więc nowelizacja ustawy daje przedsiębiorcom dodatkowy […]

Zmiany w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od stycznia 2015 roku

Zmiany w ustawie „o bateriach i akumulatorach” od stycznia 2015 roku

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014.1322), która wprowadziła szereg zmian prawnych. Przede wszystkim nowe przepisy usprawniają działalność małych przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu niewielkie ilości baterii i akumulatorów przenośnych – do 1 kg rocznie. Tak więc przedsiębiorcy wprowadzający na rynek w ciągu roku do 1 kg baterii i akumulatorów będą mogli wystąpić z wnioskiem do marszałka województwa o zwolnienie w zakresie: osiągania wymaganych poziomów zbierania, uiszczania opłaty produktowej, organizowania, finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym. Aby uzyskać powyższe ulgi, wprowadzający baterie i akumulatory obowiązani są do sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku odpowiednich dokumentów, m.in. zaświadczenia lub […]

Aktualności: Grudzień 2014

Aktualności: Grudzień 2014

Co wydarzyło się w grudniu 2014 roku w zakresie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska? Publikujemy poniżej chronologiczny spis aktów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, które zostały opublikowane w tym miesiącu. Uwaga! każdy wpis jest linkiem do strony gdzie publikowany jest pełny tekst danego aktu prawnego. Wybieramy tylko strony wiarygodne – najczęściej będzie to sejm.gov.pl W grudniu 2014 ogłoszono następujące akty prawne: 12.12.2014 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2014.1789) 16.12.2014 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800) Rozporządzenie weszło w życie […]